Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1GPE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł podstawowy - stac. I stop. Praca socjalna
Strona przedmiotu: https://usosweb.uwb.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Pedagogika społeczna 0800-SS1-1ABW
Psychologia ogólna 0800-SS1-1PSO

Założenia (opisowo):

Student po zakończeniu cyklu wykładów, będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z obszaru biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci, zaburzeń rozwoju i chorób wieku dziecięcego w tym także chorób genetycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele:

• zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu (auksologia, ontogeneza, rozwój, akceleracja, dymorfizm płciowy, zdrowie, choroba, wychowanie w kontekście rozwoju człowieka),

• ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka,

• zapoznanie studentów z problemami seksualności współczesnej młodzieży,

• zapoznanie młodzieży akademickiej z nooterapią w wychowaniu,

• prezentacja zaburzeń rozwoju i chorób wieku dziecięcego,

• wdrażanie studentów do analizowania literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Rok studiów/semestr: I rok, I stopnia Praca Socjalna/ semestr zimowy

Wymagania wstępne(tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):Student uczęszczający na wykłady z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka na poziomie kształcenia szkoły średniej, a także dotyczącą zagadnień z obszaru psychologii ogólnej i rozwojowej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin, wykład, zajęcia odbywają się w sali

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja filmów

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział studenta w wykładach: 14h

Przygotowywanie się do zaliczenia: 15h

Analizowanie literatury przedmiotu: 10h

Konsultacje: 10h

Zaliczenie pisemne: 1h

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 -1

o charakterze praktycznym 25- 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

2. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.

3. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom -Kielce 2005.

4. Świderska M., Budzyńska – Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.

5. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Antoszewska B.(red.), Dziecko przewlekle chore-problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011.

2. Kaczmarek B., Markiewicz K., Orzechowski S.(red.), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

3. Keudel H., Capelle B., Choroby wieku dziecięcego, przeł. Adamus P.,Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2011.

4. Komorowska-Pudło M., Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

5. Stępień A., Profilaktyka zdrowia seksualnego i zapobiegania wczesnej ciąży w środowisku szkolnym, [w:] Marek F., Śliwa S. (red.), W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011.

6. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

7. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji K_W07

UMIEJĘTNOŚCI

Student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych

perspektyw teoretycznych K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy

i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnie napisanego testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte. Do testu dopuszczony jest Student, który był ma 51% obecności na wykładach. W sytuacji choroby podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie, w przypadku innych losowych sytuacji lub długotrwałej choroby Studenta uniemożliwiającej uczestniczenie w wykładach sprawy rozpatrywane są indywidualnie przez prowadzącego przedmiot. Zaliczenie otrzymuje Student, który uzyskał 51% wymaganych punktów z zaliczenia pisemnego. Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie Studentowi przysługują dwa terminy, jeśli nieobecność jest usprawiedliwiona, np. zwolnieniem lekarskim. Brak usprawiedliwienia powoduje utratę jednego terminu zaliczenia. Oceny pozytywne z zaliczenia nie podlegają poprawie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sobolewska-Popko
Prowadzący grup: Agnieszka Sobolewska-Popko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.