Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1JFR Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Język obcy - francuski
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

- kształcenie wszystkich sprawności językowych:

a) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich oraz zawodowych;

b) ćwiczenie wymowy i intonacji;

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- motywowanie do samodzielnej pracy


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Człowiek – dane personalne, wygląd, osobowość, zainteresowania.

2. Dom – opis miejsca zamieszkania, wyposażenia.

3. Otoczenie – życie w mieście, na wsi, architektura, przyroda.

4. Nauka – szkoła, studia, korzystanie z internetu jako źródła informacji.

5. Praca – popularne zawody, plany na przyszłość.

6. Rodzina – członkowie rodziny, wspólne świętowanie.

7. Życie towarzyskie – kontakty z przyjaciółmi, różne formy spędzania wolnego czasu.

8. Kuchnia – artykuły spożywcze, potrawy, nawyki żywieniowe.

9. Zakupy – sklepy, kupowanie, sprzedawanie, korzystanie z usług.

10. Podróże – środki transportu, pytanie o drogę, turystyka wakacyjna.

11. Kultura – kino, książka, muzyka, teatr, telewizja.

12. Sport – popularne dyscypliny sportowe.

13. Zdrowie – części ciała, samopoczucie, wizyta u lekarza.

14. Moda i styl życia – ubrania, zwyczaje, korespondowanie (krótkie formy: pocztówka, list, zaproszenie, mail, czat).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Régine Mérieux, Yves Loiseau, Latitudes 1 Méthode de français, Didier, Paris 2008

- Régine Mérieux, Yves Loiseau, Latitudes 1 Cahier d’exercices, Didier, Paris 2008

Literatura uzupełniająca :

- Cidalia Martins, Jean-Jacques Mabilat, Conversations pratiques de l’oral, Didier, Paris 2003

- dwumiesięcznik Français présent

- Claire Miquel, Grammaire en dialogues, niveau débutant, CLE International

- Grammaire 350 exercices, niveau débutant, Hachette

- Claire Miguel, Vocabulaire progressif du français, 2-e édition, CLE International

- Magdalena Bochenko, Ewa Stankiewicz, Repetytorium leksykalno-tematyczne, Francuski, poziom A2-B2, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej i ustnej, na tematy ogólne oraz związane z kierunkiem/zawodem „praca socjalna”.

Potrafi porozumiewać się w języku obcym w typowych sytuacjach zarówno z życia codziennego, jak i zawodowego.

Potrafi zrozumieć na poziomie globalnym i selektywnym teksty pisane stosowane w życiu codziennym i zawodowym (obejmujące terminologię właściwą dla studiowanego kierunku).

Potrafi argumentować i przedstawiać własną opinię oraz przygotować prezentację multimedialną w j. obcym w kontekstach akademickich i zawodowych.

Potrafi zredagować różne rodzaje tekstów: o charakterze prywatnym, akademickim oraz zawodowym.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy językowej i umiejętności i rozumie potrzebę stałego uczenia się jezyka obcego. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności językowe.

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych. Potrafi posługiwać się słownictwem z dziedziny nauk pedagogicznych i społecznych w stopniu umożliwiającym komunikację w języku obcym.

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną pracy socjalnej, posiłkując się terminologią odpowiednią dla danego kierunku.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz ją podsumować. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

konwersacje, prezentacje, projekty, blended-learning, ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne oraz leksykalne; zaliczenie na ocenę i egzamin;

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

testy kontrolne; prace pisemne (wypracowania); ćwiczenia praktyczne; ocena przygotowania do zajęć oraz aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Obecność na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze), odrabianie prac domowych, aktywność na zajęciach, zaliczenie wszystkich testów (2-3 w semestrze).

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po II semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.