Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe problemy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1PRS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe problemy społeczne
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów

.Praca socjalna

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia.

Profil studiów

Praca socjalna

Forma studiów

Stacjonarne.

Kod przedmiotu

0800-SS1-1PRS

Język przedmiotu

polski.

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy.

Rok studiów /semestr

I (semestr II).

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Wiedza o społeczeństwie z zakresu szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godzin; ćwiczenia – 15 godzin.

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest teoretyczne wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z problemami i patologiami życia społecznego. W następnych latach studiów te wprowadzenie powinno stanowić bazę, dzięki której studenci łatwiej przyswoją praktyczne sposoby rozwiązywania problemów społecznych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę, .

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Zna definicje podstawowych problemów społecznych, posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania

K W09

2. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą podstawowe zagadnienia społeczne

K_W03

3. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych

4.Zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi

5.Posiada przekonanie o potrzebie, sensie i wartości podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym.

6. Jest wolny od uprzedzen i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym. Nabywa umiejętności związane z prezentowaniem własnych pomysłów, poglądów, wątpliwości i je uzasadniać, odwołując się do dorobku danych autorów.

.

K_U03

(K_U05)

(K_K02)

(K_K07)

Punkty ECTS

6.

Bilans nakładu pracy studenta

Przygotowanie do grupowych prezentacji multimedialnych i udziałów w dyskusjach

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

2

50

o charakterze praktycznym

4

100

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.