Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-1AKU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł podstawowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiadomości z zakresu

współczesnej antropologii kulturowej. Treści przekazywane na wykładach i ćwiczeniach nawiązują głównie do badań prowadzonych

w ramach subdyscyplin antropologii kulturowej takich, jak: antropologia kultur pierwotnych, antropologia kultur ludowych, antropologia płci, antropologia ciała i antropologia współczesności.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

– zapoznanie studentek i studentów z początkowym etapem rozwoju społeczeństw;

– zaznajomienie ze zróżnicowaniem kultur (dystrybutywne ujęcie kultury) i cechami zjawisk kulturowych oraz rozwojem kultury (głównie w sensie atrybutywnym);

– zapoznanie z klasycznymi szkołami i nurtami antropologii (ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, amerykańska szkoła kultury i osobowości, strukturalizm);

– przedstawienie ewolucji metod i przedmiotu badań antropologicznych;

– zapoznanie studentek i studentów z kulturowymi czynnikami kształ-towania tożsamości;

– opanowanie przez studentki i studentów podstawowych pojęć z za-kresu antropologii kulturowej (np. kultura, mit, wzór kultury, kultura pierwotna, kultura tradycyjna, globalizacja, glokalizacja);

– budowanie świadomości relatywizmu kulturowego.

Efekty uczenia się:

1.Wiedza

Studentki i studenci znają wybrane koncepcje teoretyczne oraz podstawowe pojęcia z zakresu antropologii kulturowej.

2. Umiejętności

Studentki i studenci potrafią analizować i interpretować zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z wykorzystaniem aparatu teoretycznego i pojęciowego antropologii kulturowej. Nabywają umiejętność samodzielnej oceny zjawisk kulturowych i poszczególnych kultur.

3. Kompetencje społeczne

Studentki i studenci mają świadomość relatywizmu kulturowego,

a także wpływu kultury na tożsamość zbiorową i indywidualną. Posiadają świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się i rozwoju osobistego. Potrafią kompetentnie komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniem kultury i są wrażliwi na problemy społeczno-kulturowe.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrei Harbatski
Prowadzący grup: Andrei Harbatski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zadaniem wykładów z Antropologii kulturowej jest pogłębiona analiza zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze, jej elementach oraz miejscu i funkcji człowieka w kulturze.

Celem ćwiczeń z Antropologii kulturowej jest głębszy namysł nad wybranymi elementami kultury w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych, ale także w odniesieniu do tradycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia/semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacje, praca zespołowa, praca indywidualna

Punkty ECTS: 4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część 1. Toruń, 2003.

2. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Część 2. Toruń, 2008.

3. A. Nobil, Zmiana kulturowa : między historią a ewolucją, Wrocław 2006.

4. M. Chomczyńska-Rubacha, K. Rubacha, Płeć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej, Kraków 2007.

5. J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna: szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.

6. K. Kalka, Filozoficzna antropologia tomistyczna, Bydgoszcz 2000.

7. A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2002.

8. Człowiek w filozofii współczesnej, praca zbiorowa, Warszawa 1990.

9. M. Buchowski, W. J. Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

10. P. Chmielewski, Kultura i ewolucja, Warszawa 1988.

11. J. Dunin, Z. Szyfelbejn-Sokolewicz, Warszawa 1965 (rozdz. VII, Antropologia w życiu współczesnym, s. 209 – 238).

12. R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska-Kania, Warszawa 1975.

13. E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie: problemy, tradycje, kierunki badań, Wrocław 1987.

14. E. Tarkowska, Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Warszawa 1992.

15. C.G. Jung, Ego; Cień; Syzygia: anima i animus; Osobowość maniczna; Jaźń, [w:] tegoż autora, Archetypy i symbole. Pisma wybrane,

wybór, przeł. i wstęp J. Prokopiuk, Warszawa 1976, s. 59-118.

16. Czas w kulturze, antologia, red. A. Nowicki, Lublin 1983.

17. Czas w kulturze, antologia, red. A. Zajączkowski, Warszawa 1988.

18. Z. Mach, Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Warszawa-Kraków 1989. (Rozdz. V, Kultura i osobowość – nowsze ujęcie, s. 156-228.)

19. H.E. Fisher, Anatomia miłości. Historia naturalna monogamii, cudzołóstwa i rozwodu, przeł. Jotek, Poznań 1994.

20. E. Fromm, O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański,Warszawa 1974.

21. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.

22. A. Mrozek-Dumanowska, Człowiek w labiryncie magii, Warszawa 1990.

23. Cz.Robotycki, Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim. Studium etnologiczne wsi Jurgów na Spiszu, Wrocław 1980.

24. J. D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.

25. C. Levi-Strauss, Antropologia wobec problemów współczesnego świata, Kraków2013.

26. M. Filipiak, M. Rajewski (red.), Rytuał: przeszłość i teraźniejszość, Lublin 2006.

27. J. Maisonneuve., Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995, s. 7-39.

28. J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Żurawski, Obyczaje, języki, ludy świata, Warszawa 2007.

2. I. Trzcińska, Religia, system, ewolucja, Kraków 2006.

3. M. Staniszewski, Miasto granic, Poznań 2006.

4. S. Pietraszko, Studia o kulturze, Wrocław 1992.

5. Ph.Bagby, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, przeł. J. Jrdlicki, Warszawa 1975. (Rozdz. 5, Kultury,

s. 145-179.)

6. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza, Warszawa 1968. (Rozdz. III, Trwanie i zmiana, s.

88-150.)

7. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 1974. (Cz. II rozdz. I, Osobowość społeczna, s. 101-140.)

8. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979 (wyd. 1).

9. Psychologia w działaniu, red. K. Jankowski, Warszawa 1981, s. 194-214.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.