Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-2AIU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Zakład Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika 2 rok

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki.

Forma studiów

Niestacjonarne

Kod przedmiotu

0800-ZN1-2AIU

Język przedmiotu

język polski

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

Rok studiów /semestr

2 rok, sem. 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Zaliczenie pierwszego roku studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

10 godz. wykładów

Założenia i cele przedmiotu

W trakcie prowadzenia zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę z psychopatologii oraz dowiedzą się o możliwościach stosowania tej wiedzy w diagnozie i pomocy psychologicznej

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykłady multimedialne, dyskusje i konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Efekty kształcenia (uszczegółowione w kontekście przedmiotu)

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Zna podstawową terminologię dotyczącą zaburzeń rozwoju człowieka i rozumie jej źródła dla funkcjonowania psychicznego i społecznego jednostki w aspekcie rozwojowym (w zakresie materiału zrozumianego i zapamiętanego na wykładach i ćwiczeniach). Sposób weryfikacji wiedzy: prezentacje multimedialne, dyskusja, zaliczenie ustne z całości materiału na ocenę.

K_W01

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z psychopatologii w celu identyfikowania i analizowania nieprawidłowych wzorów przeżywania i zachowania (w zakresie materiału przerobionego i zapamiętanego na wykładach i ćwiczeniach). Sposób weryfikacji umiejętności: prezentacje multimedialne, dyskusje w czasie ćwiczeń, elementy warsztatów, zaliczenie ustne na ocenę z przedstawionego materiału.

K_U02

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy zaburzeń psychicznych i zaburzeń rozwoju; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w tym zakresie (w zakresie materiału przerobionego i zapamiętanego na wykładach oraz ćwiczeniach). Sposób weryfikacji kompetencji społecznych: ocena aktywności w trakcie ćwiczeń.

K_K01

Punkty ECTS

3

Bilans nakładu pracy studenta

Należy wymienić rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta.

Udział w wykładach - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć – 40 godz.

Udział w konsultacjach – 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 20 godz.

Razem: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

40 godz.

2

o charakterze praktycznym

60 godz.

2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skok
Prowadzący grup: Katarzyna Skok, Adrian Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.