Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-3AIY Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość elementarnej wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny, potrzeb opiekuńczych oraz procesu poznania diagnostycznego. Przedmioty wprowadzające: Diagnostyka pedagogiczna, Psychologia rozwojowa, Pedagogika społeczna.

Skrócony opis:

• Pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy psychopedagogicznej.

• Wskazanie na istotę wczesnej diagnozy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, wychowawczych oraz społecznych.

• Zapoznanie z odpowiednimi metodami, technikami diagnostycznymi oraz ich interpretacją.

• Wskazanie na istotę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w różnych opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych.

• Zapoznanie z terapeutycznymi formami pracy z dzieckiem i rodziną.

Pełny opis:

- Operacjonalizacja głównych pojęć z zakresu diagnozy psychopedagogicznej;

- Zapoznanie z schematem procesu poznania diagnostycznego;

- Wprowadzenia podstawowych zasad diagnozy psychopedagogicznej;

- Patomechanizmy zaburzeń emocjonalnych dziecka i rodziny;

- Źródła patologii w rodzinie;

- Kryzysy i konflikty w kontekście cyklu życia rodziny;

- Omówienie i projektowanie narzędzi diagnostycznych;

- Charakterystyka narzędzi projekcyjnych wykorzystywanych podczas diagnozy dziecka;

Wykład problemowy

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia audytoryjne:

• praca w grupach

• dyskusja

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 16 godz.

Udział w konsultacjach 4 godz.

RAZEM 30 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

RAZEM 50 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 80 godzin

80 godzin : 20 godzin = 4.00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

• E. Jarosz. E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.

• K. Stemplewska - Żakowicz, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencje profesjonalne, GWP, Gdańsk 2013.

• E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna, Wyd. „Impuls”, Kraków 2013.

• B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

• D. W. Winnicott, Dziecko, jego rodzina i świat, Oficyna Ingenium, Warszawa 2010.

• I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, PWN, Warszawa 2014.

• D. Wosik - Kawali, T. Zubrzycka-Maciąg, Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela,. Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

• A. Wojnarska, Diagnostyka resocjalizacyjna, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.

• K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

• E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

• E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Wyd. PWN, Warszawa 2008.

• H. J Freyberger, W. Schneider, R. D. Stieglitz (red.), Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej, PZWL, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

• S. Palka , Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.

• E. Wysocka, Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczne-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

• A. Krajewska, Przemiany w kształceniu pedagogów, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2010.

• S. Kvale, Prowadzenie wywiadów , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

• B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

• A. Kozłowska, Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Jak pomóc rodzinie i dziecku?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1996.

• I. D. Yalom, Kat miłości, Wyd. J. Santorski & Co, Warszawa 2000.

• T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, Wyd. Akademickie „Żak”, Waszawa 2014.

• C. Feltham, J. Horton (red.), Psychoterapia i poradnictwo, Tom 1 i 2, GWP, Sopot 2013.

• B. Skałbania, Poradnictwo pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.

• M. Święcicka, Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach K_W06

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej K_U01

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej względem rodziny K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne wobec rodziny i jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie K_K07

Sposób weryfikacji: praca zaliczeniowa - teczka diagnostyczna lub esej diagnostyczny, które zakładają wykazanie się znajomością prawidłowości funkcjonowania rodziny oraz wykorzystaniem wiedzy praktycznej pomocnej przy wykonywaniu diagnoz różnych podmiotów lub zjawisk społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej -teczki diagnostycznej lub eseju diagnostycznego

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: przewidywana jedna nieobecność (konwersatoria) pozostałe zaliczane na konsultacjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bajkowski
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

• Pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy psychopedagogicznej.

• Wskazanie na istotę wczesnej diagnozy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, wychowawczych oraz społecznych.

• Zapoznanie z odpowiednimi metodami, technikami diagnostycznymi oraz ich interpretacją.

• Wskazanie na istotę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w różnych opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych.

• Zapoznanie z terapeutycznymi formami pracy z dzieckiem i rodziną.

Wykład problemowy

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia audytoryjne:

• praca w grupach

• dyskusja

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

- Operacjonalizacja głównych pojęć z zakresu diagnozy psychopedagogicznej;

- Zapoznanie z schematem procesu poznania diagnostycznego;

- Wprowadzenia podstawowych zasad diagnozy psychopedagogicznej;

- Patomechanizmy zaburzeń emocjonalnych dziecka i rodziny;

- Źródła patologii w rodzinie;

- Kryzysy i konflikty w kontekście cyklu życia rodziny;

- Omówienie i projektowanie narzędzi diagnostycznych;

- Charakterystyka narzędzi projekcyjnych wykorzystywanych podczas diagnozy dziecka;

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach - K_W06

- ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej- K_W16

Umiejętności:

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i resocjalizacyjnej - K_U01

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej względem rodziny- K_U03

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne wobec rodziny i jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie - K_K07

Sposób weryfikacji: praca zaliczeniowa - teczka diagnostyczna lub esej diagnostyczny, które zakładają wykazanie się znajomością prawidłowości funkcjonowania rodziny oraz wykorzystaniem wiedzy praktycznej pomocnej przy wykonywaniu diagnoz różnych podmiotów lub zjawisk społecznych.

Forma zaliczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej -teczki diagnostycznej lub eseju diagnostycznego

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: przewidywana jedna nieobecność (konwersatoria) pozostałe zaliczane na konsultacjach

Literatura:

Literatura podstawowa:

• E. Jarosz. E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.

• K. Stemplewska - Żakowicz, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencje profesjonalne, GWP, Gdańsk 2013.

• E. Wysocka, Diagnostyka pedagogiczna, Wyd. „Impuls”, Kraków 2013.

• B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

• D. W. Winnicott, Dziecko, jego rodzina i świat, Oficyna Ingenium, Warszawa 2010.

• I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, PWN, Warszawa 2014.

• D. Wosik - Kawali, T. Zubrzycka-Maciąg, Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela,. Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

• A. Wojnarska, Diagnostyka resocjalizacyjna, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.

• K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

• E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

• E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Wyd. PWN, Warszawa 2008.

• H. J Freyberger, W. Schneider, R. D. Stieglitz (red.), Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej, PZWL, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

• S. Palka , Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.

• E. Wysocka, Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczne-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

• A. Krajewska, Przemiany w kształceniu pedagogów, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2010.

• S. Kvale, Prowadzenie wywiadów , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

• B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

• A. Kozłowska, Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Jak pomóc rodzinie i dziecku?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1996.

• I. D. Yalom, Kat miłości, Wyd. J. Santorski & Co, Warszawa 2000.

• T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, Wyd. Akademickie „Żak”, Waszawa 2014.

• C. Feltham, J. Horton (red.), Psychoterapia i poradnictwo, Tom 1 i 2, GWP, Sopot 2013.

• B. Skałbania, Poradnictwo pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.

• M. Święcicka, Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.