Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Resocjalizacja instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-3GOF Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja instytucjonalna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istniejącym w Polsce systemem instytucji profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia między innymi z zakresu: instytucjonalnych systemowych rozwiązań w zakresie opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zadań i kompetencji, a także prawnych podstaw funkcjonowania instytucji i organizacji powołanych do tych działań. Ponadto omówione zostaną wybrane instytucje i programy resocjalizacyjne prowadzone w placówkach resocjalizacyjnych, system profilaktyki i kierunki jego rozwoju w zakresie instytucjonalnej działalności edukacyjnej, opiekuńczej, pomocowej i wychowawczej.

Literatura:

Mudrecka I., Snopek M., Resocjalizacja instytucjonalna – Bariery i możliwości, Opole 2013.

Kupiec H., Probacja i resocjalizacja instytucjonalna, Uniwersytet Szczeciński, 2011

Staniaszek M., Kubiak D., Instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich w Polsce.

Kudlak G., Kozaczuk F., Resocjalizacja instytucjonalna, 2016.

Mudrecka I., Snopek M., Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju, Opole 2013.

B. Zajęcka, A. Kamiński, Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego – teraźniejszość i przyszłość, [w:] A. Jaworska (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Impuls, Kraków 2009, s. 353.

Machel H. 2003 Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk Wyd. „Arche”.

Literatura uzupełniająca

Bartkowicz Z., Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości, Lublin 2013.

Wójcik D.,Stosowanie w postepowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępczości, Warszawa, 2012.

Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.

Sztuka M., Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penitencjarnej. Doświadczenia amerykańskie, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, nr 1.

W. Kędzierski, Organizacyjno-prawne i psychospołeczne uwarunkowania resocjalizacji instytucjonalnej (wybrane aspekty), [w:] F. Kozaczuk (red.), Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 302–306.

Machel H., Lenczewska H., Resocjalizacja młodzieży w warunkach izolacji społecznej – idea, możliwości i perspektywy, [w:] T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003, s. 438.

Sarzała D., Znaczenie podmiotów wsparcia społecznego w procesie resocjalizacji penitencjarnej, [w:] A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.), Terapia w resocjalizacji. Ujęcie praktyczne, cz. 2, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 175–202.

Gawęcka M., Transpozycja wychowania instytucjonalnego w świetle analizy porównawczej instytucji totalnej i symbolicznej, [w:] R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Wyd. AHE w Łodzi, Łódź 2012, s. 25–26.

Uwagi:

Metody dydaktyczne

Wykład: wykład problemowy, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia: dyskusje, burza mózgów

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Ćwiczenia: aktywność podczas zajęć, praca zaliczeniowa/prezentacja

Punkty ECTS 3punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej 10 godz.

Czytanie literatury 14 godz.

RAZEM 59 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 6 godz.

RAZEM 16 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 75

1 punkt ECTS = 25 godzin

75 godzin: min 25 godzin = 3,0 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.