Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-2GOH Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kryminologia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład dotyczy kryminologii czyli nauki o przestępczości i przestępstwie, przestępcy a także o patologiach społecznych oraz o czynnikach prowadzących do popełniania przestępstw i możliwościach zapobiegania przestępczości i patologiom. Na wykładzie omówione zostaną m.in. współczesny obraz przestępczości w Polsce, związki patologii społecznych z przestępczością a także kwestie związane z zapobieganiem przestępczości.

Na wykładzie zakłada się:

1) zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminologii jako nauki o przestępczości oraz przestępstwie i jego sprawcy

2) zapoznanie z przejawami współczesnej przestępczości, głównie w Polsce

3) wyjaśnienie czynników determinujących zachowanie przestępne sprawców różnych przestępstw

4) poznanie problemów zapobiegania przestępczości w Polsce

5) nauczenie analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy kryminologii czyli nauki o przestępczości i przestępstwie, przestępcy a także o patologiach społecznych oraz o czynnikach prowadzących do popełniania przestępstw i możliwościach zapobiegania przestępczości i patologiom. Na wykładzie omówione zostaną m.in. współczesny obraz przestępczości w Polsce, związki patologii społecznych z przestępczością a także kwestie związane z zapobieganiem przestępczości.

Na wykładzie zakłada się:

1) zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminologii jako nauki o przestępczości oraz przestępstwie i jego sprawcy

2) zapoznanie z przejawami współczesnej przestępczości, głównie w Polsce

3) wyjaśnienie czynników determinujących zachowanie przestępne sprawców różnych przestępstw

4) poznanie problemów zapobiegania przestępczości w Polsce

5) nauczenie analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

Pełny opis:

1. Przedmiot kryminologii. Pojęcie i działy kryminologii. Przestępczość, przestępstwo, przestępca i ofiara jako przedmioty badań kryminologicznych. Kryminologia a inne dyscypliny nauki. Charakter kryminologii.

2. Charakterystyka przestępczości w Polsce. Źródła informacji o przestępczości. Obraz polskiej przestępczości i charakterystyka sprawców przestępstw. Czynniki utrudniające zwalczanie przestępczości w Polsce.

3. Związki patologii społecznych z przestępczością. Alkoholizm. Narkomania. Prostytucja. Samobójstwo. Przemoc.

4. Etiologia i determinanty przestępczości - cz. I: Wpływ zjawisk i procesów społecznoekonomicznych na przestępczość. Rola rodziny, szkoły, środowiska pracy w genezie zachowań przestępczych.

5. Etiologia i determinanty przestępczości - cz. II: Rola religii w genezie przestępczości.

Choroby i zaburzenia psychiczne a zachowania przestępcze. Rola ofiary w genezie przestępstwa.

6. Zapobieganie przestępczości. Rola państwa i społeczeństwa. Pojęcie profilaktyki kryminologicznej, kryminalistycznej, penitencjarnej. Społeczne formy działalności profilaktycznej. Rola massmediów w zapobieganiu przestępczości. Państwowy system zapobiegania przestępczości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012.

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2012.

S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007.

E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Pułtusk 2004.

M. Jarosz, Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Warszawa 2004.

M. Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Pułtusk 2006.

Literatura uzupełniająca

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Warszawa 2008.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 4, Warszawa 2009.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Warszawa 2007.

R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków 2007.

L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

KA6_WG7 Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach w kontekście zachowań przestępczych

KA6_WK3 Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, w tym jako źródłach zachowań przestępczych

KA6_UW2 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań jako mogących służyć zapobieganiu przestępczości

KA6_UW3 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej, w tym do przeciwdziałania przestępczości

KA6_KK2 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania

i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych, w tym zapobiegania przestępczości

KA6_KO1 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki wykorzystywanej do diagnozy i profilaktyki kryminologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny przy użyciu prezentacji multimedialnych.

Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny, pytania otwarte, uwarunkowane zaliczeniem ćwiczeń.

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja oraz obecność i aktywność na zajęciach.

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Hryszkiewicz
Prowadzący grup: Dominik Hryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładu z przedmiotu "Kryminologia" student zapozna się z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminologii jako nauki o przestępczości oraz przestępstwie i jego sprawcy, zapozna się z przejawami współczesnej przestępczości (głównie w Polsce), zostaną mu wyjaśnione czynniki determinujące zachowanie przestępne sprawców różnych przestępstw, pozna problemy związane z zapobieganiem przestępczości w Polsce oraz przedstawione mu zostaną sposoby analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestry:2 rok/ 1 semestr

Wymagania wstępne:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

125 godzin

wykłady:30

ćwiczenia:15

Punkty ECTS:5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 30 godzin

udział w ćwiczeniach:15 godzin

konsultacje:20

przygotowanie prezentacji:15

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń:20

przygotowanie do egzaminu: 25

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012.

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2012.

S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007.

E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Pułtusk 2004.

M. Jarosz, Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Warszawa 2004.

M. Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Pułtusk 2006.

Literatura uzupełniająca

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Warszawa 2008.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 4, Warszawa 2009.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Warszawa 2007.

R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków 2007.

L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Poznań 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.