Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty pracy w środowisku otwartym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3GOC Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pracy w środowisku otwartym
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Wybrane zagadnienia z zakresu resocjalizacji w środowisku otwartym, psychologicznych koncepcji nieprzystosowania i diagnozowania w placówkach resocjalizacyjnych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z warsztatem pracy (wychowawcy, pedagoga, kuratora sądowego, streetworkera) w środowisku otwartym.

Wyjaśnienie celów, uwarunkowań, zasad i przebiegu procesu resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym.

Zapoznanie studentów z organizacyjnymi formami systemu resocjalizacji w środowisku otwartym.

Przygotowanie do samodzielnego konstruowania i realizacji projektów resocjalizacyjnych w środowisku otwartym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, specjalistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne, pedagogika

Rok/semestr: III rok/ semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS:2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - liczba godzin:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń- 5 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

- przygotowanie i realizacja warsztatu korekcyjnego 20 h

Razem 60 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 h/1,0 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 25 h/1,0 pkt.ECTS

Treści zajęć:

1.Współczesne kierunki w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi i dorosłymi w środowisku otwartym (charakterystyka instytucji resocjalizacyjnych w środowisku otwartym)

2. Kuratela sądowa dla nieletnich i dorosłych (organizacja kurateli sądowej, zadania kuratora, kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, środki probacji w kurateli dla dorosłych, metodyka wychowania resocjalizującego).

3. Nowoczesne tendencje w prowadzeniu resocjalizacji w środowisku otwartym ( partyworking, streetworking, liderzy społeczni).

4. Placówki wsparcia dziennego, np. świetlice środowiskowe.

5. Asystent rodziny, rodziny wspierające.

6. Projektowanie działań resocjalizacyjnych i profilaktycznych (w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej)

7. Opracowanie i realizacja przez studentów działań profilaktycznych w ośrodkach/instytucji/organizacji

8. Hospitacja zajęć realizowanych przez studentów.

9. Analiza zrealizowanych zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Aneta Paszkiewicz, Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy kuratora sądowego, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2006

2. Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze kuratora sądowego, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2005

3. Red. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010

4. Misztal M. (2013), Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych.

5. Bałandynowicz A. (2007), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa.

6. Bielecka E. (red.) (2005), Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa.

7. Urban B. (2004), Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży (red.) Urban B., Mysłowice.

Literatura uzupełniająca:

• Gulczyńska A., (2013) Chłopaki z dzielnicy. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej” , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

• Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011.

• Opora R., Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Gdańsk 2006.

• Paszkiewicz A., Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym- zarys teorii, Białystok 2005.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o rodzajach i specyfice więzi społecznych w środowiskach otwartych i o rządzących nimi prawidłowościach K_W06

Ma elementarną wiedzę o metodyce pracy w środowisku otwartym. Ma elementarną wiedzę o procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności resocjalizacyjnej w środowisku otwartym. K_W16

Potrafi ocenić i wybrać odpowiednie metody do pracy w środowisku otwartym z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym i z młodzieżą nieprzystosowaną.

K_U09

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role. Umie przyjmować i wyznaczać zadania. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. K_U13

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. Odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Dyskusja

Burza mózgów

Praca indywidualna i grupowa

Punkty za:

- przygotowanie do zajęć

- aktywny udział w dyskusji

- zaprojektowanie i udział w realizacji działania profilaktycznego

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowa znajomość pedagogiki resocjalizacyjnej, diagnozy pedagogicznej i resocjalizacyjnej, metodyki wychowania w warunkach otwartych z uwzględnieniem metody case-worku, współczesnych programów profilaktycznych, prawnych podstaw resocjalizacji. Umiejętność konstruowania zróżnicowanych programów wychowawczych i profilaktycznych

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Współczesne kierunki w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi i dorosłymi w środowisku otwartym (charakterystyka instytucji resocjalizacyjnych w środowisku otwartym)

2. Kuratela sądowa dla nieletnich i dorosłych (organizacja kurateli sądowej, zadania kuratora, kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, środki probacji w kurateli dla dorosłych, metodyka wychowania resocjalizującego).

3. Nowoczesne tendencje w prowadzeniu resocjalizacji w środowisku otwartym ( partyworking, streetworking, liderzy społeczni).

4. Placówki wsparcia dziennego, np. świetlice środowiskowe.

5. Asystent rodziny, rodziny wspierające.

6. Projektowanie działań resocjalizacyjnych i profilaktycznych (w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej)

7. Opracowanie i realizacja przez studentów działań profilaktycznych w ośrodkach/instytucji/organizacji

8. Hospitacja zajęć realizowanych przez studentów.

9. Analiza zrealizowanych zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Aneta Paszkiewicz, Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy kuratora sądowego, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2006

2. Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze kuratora sądowego, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2005

3. Red. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010

4. Misztal M. (2013), Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych.

5. Bałandynowicz A. (2007), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa.

6. Bielecka E. (red.) (2005), Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa.

7. Urban B. (2004), Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży (red.) Urban B., Mysłowice.

Literatura uzupełniająca:

• Gulczyńska A., (2013) Chłopaki z dzielnicy. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej” , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

• Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011.

• Opora R., Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Gdańsk 2006.

• Paszkiewicz A., Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym- zarys teorii, Białystok 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.