Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty pracy w placówkach resocjalizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3GOD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pracy w placówkach resocjalizacyjnych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe
warsztatowe

Skrócony opis:

Studenci:

- posiadają umiejętności stosowania strategii, technik i procedur pracy wobec postawy agresywnej, opozycyjno buntowniczej, aspołecznej oraz postawy wycofującej się.

- znają procedury antropotechniczne, psychotechniczne, socjotechniczne i kulturotechniczne w sterowaniu resocjalizującym.

- znają mechanizmy i metody eliminowania przyczyn impulsywności, nieadekwatności, dysocjalności i antysocjalności.

- rozumieją patomechanizmy destrukcji i nabyli umiejętności ich korekty.

- rozpoznają skuteczne modele pomagania w interakcjach indywidualnych i grupowych w zakresie wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych technik.

- Posiadają umiejętności praktyczne korekty zachowań destrukcyjnych. Nabyli umiejętności sterowania resocjalizującego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, specjalistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne, pedagogika

Rok/semestr: III rok/ semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS:2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - liczba godzin:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń- 5 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

- przygotowanie i realizacja warsztatu korekcyjnego 20 h

Razem 60 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 h/1,0 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 25 h/1,0 pkt.ECTS

Nabycie praktycznych umiejętności w korekcie zachowań destrukcyjnych.

Warsztat pracy nad redukcją skutków deformacji więzi społecznych. Warsztat pracy z dzieckiem znienawidzonym ( doświadczenie schizoidalne).

Warsztaty pracy z dzieckiem o utrwalonym obrazie poczucia krzywdy .

Metody pracy z dzieckiem porzucanym ( utrwalone wycofanie społeczne). Warsztaty pracy z dzieckiem wykorzystanym i ofiarami przemocy.

Analiza specyfiki oddziaływań wobec dziecka zawłaszczonego emocjonalnie (charakter symbiotyczny). Warsztaty pracy korekcyjnej w relacjach z dzieckiem reprezentującym społeczny masochizm i wzorce samozniszczenia .

Kształtowanie dyspozycji do uczenia się podstawowych umiejętności pomagania. Umiejętność budowy motywacji do zmiany.Charakterologiczne zagadnienia rozwoju w odniesieniu do wychowanka z problemem symbiotycznym, narcystycznym i masochistycznym.

Warsztaty pracy nad rozwijaniem i wykorzystaniem potencjałów osobistych jednostki.Metody wpływu bezpośredniego i pośredniego w sterowaniu reedukacyjnym. Analiza metod stymulowania i wzmacniania oraz ukierunkowania i pobudzania korekcyjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Mellibruda J.: Pułapka nie wybaczonej krzywdy. Instytut Psychologii Zdrowia W-wa 1999

K. Geldard, D. Geldard .: Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Rosenberg .: Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003

J. Kołodziejczyk .: Agresja i przemoc w szkole – Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, wyd., SOPHIA, Kraków 2004

Millicent H. Kellner .:Pod Kontrolą – Program uczenia nastolatków metod radzenia sobie ze złością, wyd., SOPHIA, Kraków 2004

S. Palomares, D. Schelling,.: Jak sobie radzić z dręczycielem. Scenariusze zajęć wychowawczych, wyd. Fraszka Edukacyjna Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

E. Goffman, Instytucje totalne, Wyd. GWP, Sopot 2011

M. Snopek, Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012.

A. Fidelus, Determinanty readaptacji społecznej skazanych, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.

J. Elliott, M. Place.: Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, WSiP Warszawa 2000

J. Steward.: Jak sobie radzić ze złością, treningi dla nastolatków, wyd. Fraszka Edukacyjna Warszawa 2007

Larsen E.: Od gniewu do przebaczenia, GWP Gdańsk 2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu

Instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach. K_W10

Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej,

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej,

pogłębioną w wybranych zakresach. K_W15

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

K_U02

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych. K_U10

Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno- wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie. K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych. K_K04

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych. K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- dyskusja

- prezentacja multimedialna

- praca w grupach

- metoda projektów

- pokaz

- analiza przypadków

Zaliczenie przedmiotu;

Ocenie zostanie poddane przygotowanie scenariusza zajęć warsztatowych oraz przeprowadzenie projektu resocjalizacyjnego w wybranej placówce .

Ocenie poddana zostanie aktywność oraz frekwencja w ramach wizyt hospitacyjnych w placówkach.

Student ma prawo do 1 nieobecności nieusprawiedliwionej , pozostałe nieobecności zobowiązany jest zaliczyć na konsultacjach.Do zaliczenia ćwiczeń wymagany jest udział w minimum dwóch placówkach resocjalizacyjnych oraz prezentacja programu oddziaływań resocjalizacyjnych w hospitalizowanych instytucjach. Student podpisuje się w protokole potwierdzając znajomość uzyskanej oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.