Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Resocjalizacja w środowisku otwartym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3RES Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja w środowisku otwartym
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacyjnymi formami systemu resocjalizacji w środowisku otwartym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na znaczenie środowiska lokalnego w procesie inkluzji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zapoznanie z metodami pracy w środowisku otwartym

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów studia stacjonarne

Rok III pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dyscyplina i dziedzina nauki pedagogika, nauki humanistyczne

Wymagania wstępne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej, metodyki wychowania resocjalizującego, psychologii społecznej

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne wykład, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, wizyty studyjne, prezentacja multimedialna, film

Punkty ECTS 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium 5 godz.

Przygotowanie prezentacji 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

RAZEM 40 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Konsultacje 5 godz.

RAZEM 35 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 75

1 punkt ECTS = 25-30 godzin

75 godzin: min 25 godzin = 3,0 ECTS

75 godzin: max 30 godzin = 2,5 ECTS

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wyrażony liczbą godzin 40 i punktów ECTS 1,6

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym wyrażony liczbą godzin 35 i punków ECTS 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Code, Warszawa 2002.

2. Gawęcka M., Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej, Probacja 3−4, 2009.

3. Hanulewicz M., Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym: konteksty krajowe i zagraniczne, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2007.

4. Konopczyński M., Metody Twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa 2007.

5. Kozaczuk F. (red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

6. Pospiszyl I., Konopczyński M., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Warszawa 2007.

7. Urban. B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Bałandynowicz, Resocjalizacja wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red),Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2008.

2. Bałandynowicz A., Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej, (w:) Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja. Teoria i Praktyka Pedagogiczna, Warszawa 2008.

3. Będkowska Heine V., Heine M., Rozwijanie poczucia odpowiedzialności u młodzieży objętej oddziaływaniami resocjalizacyjnymi [w:] A. Kamiński (red.) Uwarunkowania procesu resocjalizacji, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "KONIKA", Warszawa 2011.

4. Bielecka E. (red.):, Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

5. Cueff D., Dziecko na ulicy, przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: praca w środowisku otwartym – dokument PDF

6. Gulczyńska A. Empowerment młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych. Diagnoza i koncepcja działania, Gulczyńska A., Granosik M. (red) Empowerment i partycypacja w pracy socjalnej, WYG International, Warszawa, 2014

7. Kalinowski M., Pełka J., Zarys Dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003.

8. Kozaczuk F., Urban B. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 2001.

9. Michel M., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2011.

10. Misztal M. (2013), Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

11. Paszkiewicz A., Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Norbertinum, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W14

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

Sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, egzamin/test

K_W16

Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

Sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, egzamin/test

UMIEJĘTNOŚCI

K_U09

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

Sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, egzamin/test

KOMPETENCJE

K_K07

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe

Metody i kryteria oceniania:

egzamin test pytania wielokrotnego wyboru, otwarte, aktywność na zajęciach, dyskusja, ocenianie ciągłe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami i kierunkami w pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym z naciskiem na znaczenie struktur lokalnych w procesie reintegracji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zapoznanie z metodami pracy w środowisku otwartym w profilaktyce, prewencji i resocjalizacji – probacja, instytucje publiczne i samorządowe, dozór elektroniczny, praca socjalna, organizacje młodzieżówe i osoby godne zaufania, asysta rodzinna, placówki wsparcia dziennego, Ochotnicze Hufce Pracy, profilaktyka i resocjalizacja w placówkach oświatowych, streetworking i praca podwórkowa.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów studia stacjonarne

Rok III pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dyscyplina i dziedzina nauki pedagogika, nauki humanistyczne

Wymagania wstępne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej, metodyki wychowania resocjalizującego, psychologii społecznej

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne wykład, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, wizyty studyjne, prezentacja multimedialna, film

Punkty ECTS 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium 5 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

RAZEM 40 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Konsultacje 5 godz.

RAZEM 35 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 75

1 punkt ECTS = 25-30 godzin

75 godzin: min 25 godzin = 3,0 ECTS

75 godzin: max 30 godzin = 2,5 ECTS

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wyrażony liczbą godzin 40 i punktów ECTS 1,6

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym wyrażony liczbą godzin 35 i punków ECTS 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Code, Warszawa 2002.

2. Gawęcka M., Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej, Probacja 3−4, 2009.

3. Hanulewicz M., Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym: konteksty krajowe i zagraniczne, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2007.

4. Konopczyński M., Metody Twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa 2007.

5. Kozaczuk F. (red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

6. Pospiszyl I., Konopczyński M., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Warszawa 2007.

7. Urban. B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Bałandynowicz, Resocjalizacja wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red),Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2008.

2. Bałandynowicz A., Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej, (w:) Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja. Teoria i Praktyka Pedagogiczna, Warszawa 2008.

3. Będkowska Heine V., Heine M., Rozwijanie poczucia odpowiedzialności u młodzieży objętej oddziaływaniami resocjalizacyjnymi [w:] A. Kamiński (red.) Uwarunkowania procesu resocjalizacji, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "KONIKA", Warszawa 2011.

4. Bielecka E. (red.):, Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

5. Cueff D., Dziecko na ulicy, przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: praca w środowisku otwartym – dokument PDF

6. Gulczyńska A. Empowerment młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych. Diagnoza i koncepcja działania, Gulczyńska A., Granosik M. (red) Empowerment i partycypacja w pracy socjalnej, WYG International, Warszawa, 2014

7. Kalinowski M., Pełka J., Zarys Dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003.

8. Kozaczuk F., Urban B. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 2001.

9. Michel M., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2011.

10. Misztal M. (2013), Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

11. Paszkiewicz A., Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Norbertinum, Lublin 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.