Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FM1-1WDM Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do matematyki
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, które zostały zaniedbane w trakcie "zreformowanego" kształcenia na etapie szkoły przeduniwesyteckiej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 2: Narzędzia matematyki)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina matematyka.

Specjalność, poziom kształcenia : fizyka, studia pierwszego stopnia

Rok studiów/semestr: 1. rok/1. semestr

Wymagania wstępne: Nie ma.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 30 godz, konwersatorium - 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie zadań, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (30 godz.), udział w konwersatorium (45 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu i przygotowanie się do zaliczeń/egzaminu (80 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami

Zagadnienia realizowane podczas wykładu:

1) rachunek zdań i rachunek zbiorów,

2) zbiory liczbowe

3) relacje, typy i przykłady, relacja równoważności - klasy abstrakcji

4) ciało liczb zespolonych - własności podstawowe,

5) pierwiastki zespolone,

6) pojecie grupy - grupy permutacji,

7) elementy kombinatoryki,

8) elementarny rachunek prawdopodobieństwa, schematy Bernoulli'ego , Bayesa

9) podstawowe pojęcia statystyki,

10) rachunek wektorowy w 3 wymiarach, iloczyn skalarny i wektorowy,

11) wstęp do macierzy liczbowych,iloczyn, wyznacznik.

12) wstęp do pojęć przestrzeni afinicznej,

13) działania modularne,

14) rozwinięcia liczb w różnych systemach liczbowych

Literatura:

1) B.Gdowski, E.Pluciński, Zbiór zadań z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej, Oficyna Wydawnicza PW 2000,

2) H.Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, PWN 1972

3) K.Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN 1970

4) T. Gerstenkorn, T.Śródka, Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa PWN 1972,

5) A. Birkholz, Analiza matematyczna dla nauczycieli, PWN 1980

Efekty uczenia się:

student jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w ramach studiów z fizyki K_W11, KU_13, K_U42, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują indywidualne zestawy zadań do opracowania "w domu". Referują rozwiązania na forum grupy. Oceniana jest wiedza merytoryczna jak i umiejętność przedstawienia problemu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.