Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ES1-2ANG
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.2
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej na poziomie przynajmniej A2;

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście życia codziennego jak i w kontekście zawodowym, a także

poszerzenie znajomości języków obcych, kształtowanie wielojęzyczności, osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł ogólny; przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr: Rok I/II; semestr I, II, III, IV

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 120 godz. ćwiczeń; dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje

Metody dydaktyczne: Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, prezentacje, prace pisemne. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, wspólnego omawiania zagadnień oraz – doraźnie – prac pisemnych wskazanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Zaliczenie na ocenę po I/II/III i IV semestrze

Egzamin (część ustna i pisemna) po IV semestrze

Punkty ECTS: 8 punktów

Bilans nakładu pracy studenta: 120 godz. – udział w zajęciach

60 godz. – przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminu

30 godz. – udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 150

o charakterze praktycznym - 210; 8 pkt ECTS

Literatura:

ProFile 3, Upper-Intermediate; Jon Naunton, (Oxford)

English Grammar in Use, Raymond Murphy

Business Vocabulary in Use, Bill Mascull

English Vocabulary in Use, pre-intermediate & intermediate, Stuart Redman

Business Across Cultures, Effective Communication Strategies, Laura M. English, Sarah Lynn

Essential Business English, Karol Siskind

First Steps in Business English, Roman Kosierkiewicz

English for Academic Purposes, Robin Macpherson

www.bbc.co.uk

The Economist

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: S1A_W01; S1A_W06; S1A_W10

2. Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych

umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej (np. list, e-mail) na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem.

Posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: S1A_W04; S1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student umie wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu zależności społeczno - ekonomicznych

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: S1A_U03

2. Student umie skutecznie komunikować się w metajęzyku współczesnej ekonomii ze specjalistami w swojej dyscyplinie

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: S1A_U09; S1A_U10; S1A_U11

3. Student potrafi zrozumieć teksty pisane stosowane w życiu codziennym i rozumie teksty ekonomiczne (obejmujące terminologię właściwą dla studiowanego kierunku )

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: S1A_U01

4. Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: S1A_U09

5. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. Student umie w wypowiedziach ustnych prawidłowo wykorzystywać kategorie ekonomiczne.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: S1A_U10

6. Student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla ekonomii, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: ESOKJ; S1A_U11;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

3. Posiada świadomość podstawowych różnic kulturowych niezbędną do skutecznego funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: S1A_K05; S1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, prezentacje, prace pisemne. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, wspólnego omawiania zagadnień oraz – doraźnie – prac pisemnych wskazanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Zaliczenie na ocenę po II i IV semestrze

Egzamin (część ustna i pisemna) po IV semestrze

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)