Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-US1-2PRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia 1000-US1-1EKO
Historia społeczna Europy 1000-US1-1HSO
Instytucje Unii Europejskiej 1000-US1-1IUE
Mniejszości narodowe i etniczne w Europie 1000-US1-1MNE

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z zasadami przygotowania pisemnej pracy dyplomowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Główne cele przedmiotu: rozwijanie umiejętności samodzielnego studiowania, kształtowanie umiejętności dostrzegania, formułowania i

rozwiązywania problemów naukowych, zapoznanie się z warsztatem naukowym, nabywanie umiejętności posługiwania się nim.

W trakcie zajęć student powinien opanować technikę pisania referatu do zaliczenia proseminarium.

Ramowy zakres tematyczny:

Opis przedmiotu:

I. METODOLOGIA PISANIA PRACY

II. METODA BADAŃ

III. PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCJI PRAC NAUKOWYCH

IV. ŹRÓDŁA INFORMACJI NAUKOWEJ

V. TECHNIKA PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

VI. FORMA PRACY DYPLOMOWEJ

VII. TABELE I WYKRESY W PRACY

VIII. STRUKTURA PRACY. BIBLIOGRAFIA

IX. PRZYGOTOWANIE REFERATU I PREZENTACJI

X. WYBÓR TEMATU REFERATÓW. SFORMUŁOWANIE TYTUŁU

XI. PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE PLANU PRACY

XII. WYBÓR I PRZESTUDIOWANIE LITERATURY PODSTAWOWEJ I DODDATKOWEJ

XIII. OMAWIANIE PRZEDSTAWIANYCH REFERATÓW W GRUPACH

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny,

Forma studiów - stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy,

Dziedzina i dyscyplina nauki - społeczne,

Rok studiów/semestr - 2 rok/4 semestr,

Kod 1000-US1-2PRO

Wymagania wstępne - Historia Społeczna Europy, Mniejszości narodowe i etniczne w Europie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15h ćwiczeń,

Metody dydaktyczne - Ćwiczenia z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji MS Power Point. Konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS - 2 ECTS,

Bilans nakładu pracy studenta, wskaźniki ilościowe:

Udział ćwiczeniach - 15h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 15h

Przygotowanie do napisania referatu z proseminarium i prezentacji - 30h

Zaliczenie - 1h

Ogółem 61h - 2 ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 31h, co odpowiada 1 ECTS;

- o charakterze praktycznym - 30h, co odpowiada 1 ECTS.

Literatura:

1. Dudziak A, Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

2. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

3. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

K1A_W01 ma podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu europeistyki i jej miejsca w systemie nauk i relacjach względem innych nauk;

K1A_W10 zna metody pozyskiwania danych ekonomicznych, zna metody i narzędzia analizy i interpretacji tekstów prawnych;

K1A_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K1A_U03 potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z zakresu prawa oraz dane ekonomiczne, interpretować je i wykorzystać do analizy określonych zjawisk i procesów natury prawnej, politycznej, ekonomicznej oraz w innych obszarach ludzkiej aktywności;

K1A_U05 w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne możliwości rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej, politycznej czy kulturowej i proponować sposoby ich rozwiązania;

K1A_U10 potrafi, w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i interpretować aktualne procesy i zjawiska społeczne osadzając je w kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy rozwój;

K1A_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień związanych z europeistyką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł;

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w ćwiczeniach proseminarium i przygotowanie referatu oraz prezentacji z wybranego tematu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia 1000-US1-1EKO
Historia społeczna Europy 1000-US1-1HSO
Instytucje Unii Europejskiej 1000-US1-1IUE
Mniejszości narodowe i etniczne w Europie 1000-US1-1MNE

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z zasadami przygotowania referatu proseminarium i pisemnej pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Opis przedmiotu:

I. METODOLOGIA PISANIA PRACY

II. METODA BADAŃ

III. PODSTAWOWE ZASADY KONSTRUKCJI PRAC NAUKOWYCH

IV. ŹRÓDŁA INFORMACJI NAUKOWEJ

V. TECHNIKA PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

VI. FORMA PRACY DYPLOMOWEJ

VII. TABELE I WYKRESY W PRACY

VIII. STRUKTURA PRACY. BIBLIOGRAFIA

IX. PRZYGOTOWANIE REFERATU I PREZENTACJI

X. WYBÓR TEMATU REFERATÓW. SFORMUŁOWANIE TYTUŁU

XI. PRZYGOTOWANIE I PRZEDSTAWIENIE PLANU PRACY

XII. WYBÓR I PRZESTUDIOWANIE LITERATURY PODSTAWOWEJ I DODATKOWEJ

XIII. OMAWIANIE PRZEDSTAWIANYCH REFERATÓW W GRUPIE

Literatura:

1. Dudziak A, Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

2. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

3. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2009.

Uwagi:

Na pierwszym zajęciu Studenci otrzymają do wglądu prace dyplomowe oraz prezentację pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.