Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe nurty i orientacje w humanistyce i naukach historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 260-SDH3-1NNH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe nurty i orientacje w humanistyce i naukach historycznych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy: Szkoła doktorska SDNH 1 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

doktorant po ukończeniu zajęć będzie potrafił zastosować przedstawiane koncepcje teoretyczne do analizy wybranego materiału źródłowego

Skrócony opis:

Przedmiot informujący doktoranta o nowych nurtach i orientacjach w humanistyce ze szczególnym uwzględnieniem nauk historycznych.

Pełny opis:

Zajęcia służą przedstawieniu doktorantom różnych koncecpji teoretycznych, w szcególności z obszaru nauk humanistycznych, z naciskiem położonym na wykorzystanie ich w badnaiach historycznych. Drugą istotną częścią zajęć jest wskazanie wykorzystania koncecpji teoretycznych w konkretnych, wybranych analizach źródłowych. Efektem końcowym ma być uzyskanie od studentów studiów doktorankcich przykładów zastosowania wybranych metod do znanego im materiału, a wszczególnóści do tego, który jest podstawą ich własnych badań.

Literatura:

Cz. 1

M. Bal 2012, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, tł. „zespół” (s. 79-114).

I. de Jong 2018, Narratology and Classics: A Practical Guide, Oxford.

Living Handbook of Narratology: https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/106.html

M. Foucault, Kim jest autor? w: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wyb. i opr. T. Komendant, Warszawa 1999, s. 199-219.

R. Barthes, Śmierć autora, „Teksty drugie” 1-2 (1999), s. 247-251

T. Mojsik, Manipulacje przestrzenią i czasem w historiografii. Perspektywa narratywistyczna (w:) Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. P. Guzowski, M. Liedke, Kraków 2007, s. 239-252.

T. Mojsik, Tragedia w domu Antygonidów albo o (poli)narracji historycznej (w:) Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, red. K. Nawotka, M. Pawlak ("Antiquitas" 29), Wrocław 2007, s. 123-144.

T. Mojsik, Kto zabił Demetriosa albo o nieuchronności perspektywy narratywistycznej, (w:) Narracja, historia, fikcja: Dawne kultury w historiografii i literaturze, red. Ł. Grützmacher, Warszawa 2009, s. 155-167.

T. Mojsik, Timajos, cover-texts i kontekst narracyjny w analizie historycznej, "Historyka" 46 (2016): 249-269.

U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, tł. J. Jarniewicz, Kraków 1996

P. Burke, Historia kulturowa, Kraków 2012;

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Warszawa 2011;

G. Althoff, Potęga rytuału, Warszawa

J.-C. Schmitt, Gesty w średniowieczu, Warszawa

J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Warszawa 1998,

A. Barnard, Antropologia, tł. S. Szymański, Warszawa 2004

M. Mauss, Socjologia i antropologia, tł. M. Król i in., Warszawa 2001.

A. van Gennep, Obrzędy przejścia, tł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006;

James Clifford, Kłopoty z kulturą, tł. E. Dżurak i in., Warszawa 2000

Edward W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991

Eric W. Rothenbuler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, tł. J. Barański, Kraków 2003

F. Bowie, Antropologia religii, tł. K. Pawluś, Kraków 2008

Victor W. Turner, Liminalność i communitas (w:) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyd. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 240-266.

Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. zbiorowe, Warszawa 2018

P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, tł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012.

P. Nora, Między pamięcią a przeszłością,

E. Soja, Thirdspace,

E. Rybicka, Geopoetyka, Kraków.

Cz. 2.

Historia środowiskowa:

M. Latałowa, Gospodarka człowieka w diagramach pyłowych, w: Środowisko, człowiek, cywilizacja, red. M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska, Poznań 2007, s. 171-187.

Znaczenie wysokorozdzielczych wielowskaźnikowych (multi-proxy) badań paleoekologicznych dla geografii historycznej i historii gospodarczej - „Studia Geohistorica” 7, 2019, s. 30-55.

A. Izdebski i inni, Palaeoecological data indicates land-use changes across Europe linked to spatial heterogeneity in mortality during the Black Death pandemic, “Nature Ecology and Evolution” 6 (2022) nr 3, s. 297-306.

A. Izdebski, średniowieczni Rzymianie i przyroda. Interdyscyplinarna historia środowiskowa, Kraków 2018.

J. Haldon i inni, History meets palaeoscience: Consilience and collaboration in studying past societal responses to environmental change, “Proceedings of the National Academy of Sciences” Mar 2018, 115 (13) 3210-3218.

Badania nad standardem życia:

P. Guzowski, R. Poniat, Standardy i jakość życia w historiografii światowej. Przegląd badań i problemów, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 78 (2016), nr 2, s. 11-39;

M. Kopczyński, Wielka transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866-1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych, Warszawa 2006.

M. Kopczyńsi, Historia gospodarcza ciała. Studia z dziejów biologicznego standardu życia na ziemiach polskich, Warszawa 2018.

Nierówności ekonomiczne:

G. Alfani, F. Ammannati, Long-term trends in economic inequality: the case of the Florentine state, 1300-1800, "Economic History Review" 70 (2017), nr 4, s. 1072-1102.

R. Poniat,Zróżnicowanie majątkowe mieszkańców Grodna w 1794 roku, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 32(1), 2015, s. 83–109.

K. Wagner, Mieszczanie i podatki. Nierówności majątkowe w wybranych miastach Korony w XVII wieku, Warszawa 2020.

Teorie ekonomiczne w badaniach historycznych:

J. Hatcher, M. Bailey, Modelling the Middle Ages: The History and Theory of England's Economic Development, Oxford 2001;

J.R. Hicks, Teoria historii gospodarczej, Toruń 2000.

P. Guzowski, Przyziemne potrzeby w badaniach społeczno-gospodarczych dawnej Polski, „Historyka. Studia Metodologiczne” 49, 2019, s. 329-359.

Efekty uczenia się:

SD_WG01, SD_WG02,

SD_WG03, SD_UW01,

SD_KK01, SD_KK03

weryfikacja: ocenianie ciągłe, egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie semestru należy przygootwać notatkę, w której doktorant wskazuje możliwości zastosowania przedstawianych na zajęciach czy w formie wykładów online czy screncastow metodologii do materiałów źródłowych, które są podstawą przygotowywanej rozprawy doktorskiej, czy ogólniej w obrębie zagadnień które stanowią rdzeń planowanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski, Tomasz Mojsik
Prowadzący grup: Piotr Guzowski, Tomasz Mojsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski, Tomasz Mojsik
Prowadzący grup: Piotr Guzowski, Tomasz Mojsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)