Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 260-SDH3-3SEM3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy: Szkoła doktorska SDNH 3 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium doktorskie ma za zdanie przygotować studenta do samodzielnego przeprowadzenia badań naukowych, których zwieńczeniem będzie napisanie rozprawy doktorskiej. Dlatego też jego organizacja i przebieg jest ściśle powiązany z procedurą badawczą jaka występuje w warsztacie naukowym historyka. Na pierwszym miejscu należy postawić zapoznanie studenta z dorobkiem historiografii w wybranej przez niego problematyce badawczej, a następnie z wolumenem źródeł zarówno archiwalnych jak i drukowanych. Z chwilą ustalenia konkretnej problematyki badawczej student pod kierunkiem kierownika seminarium samodzielnie przygotuje zestaw źródeł będących podstawą jego szczegółowych analiz oraz zestaw opracowań. Przed przystąpieniem do samodzielnej pracy ze źródłami student powinien posiadać wiedzę o czynnika źródłotwórczych poszczególnych kategorii źródeł. Podczas seminarium jest on także zapoznawany z metodami badawczymi, zasadami przygotowania aparatu naukowego rozprawy doktorskiej. Podczas kolejnych spotkań seminaryjnych student na bieżąco składa sprawozdanie z postępu prac.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium jest realizowane podczas regularnych spotkań ze studentami 15 godzin w semestrze, podczas których informują kierownika seminarium o poczynionych postępach, zaś kierownik systematycznie udziela im porad i konsultacji.

Pełny opis:

Seminarium jest realizowane podczas regularnych spotkań ze studentami 15 godzin w semestrze, podczas których informują kierownika seminarium o poczynionych postępach, zaś kierownik systematycznie udziela im porad i konsultacji.

Literatura:

1.Tomasz Falkowski, Dyskurs nauki, Poznań 2020

2.Jerzy Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984

3.Krzysztof Zamorski, Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii, Kraków 2008

4.Peter Burke, Historia kulturowa, Kraków 2012

5.Ewa Domańska, Mikrohistorie, Poznań 1999

6.Georg G. Iggers, Hisotriografia XX wieku, Warszawa 2010

7.Donald R. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłosci w XX wieku, Warszawa 2009

8. ,,Historyka'', t. 47-50, 2017-2020

9.Jóżef Piater, Kryteria ocen i recenzje prac naukowych, Warszawa 1978

10. Joanna Kamień, Podręcznik autora, Gdańsk 2105

Efekty uczenia się:

SD_WG02, SD_WG04, SD_UW01 - SD_UW03, SD_UK03 - DS_UK04, SD_KK01 - SD_KK03

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie aktywności studenta, który w semestrze powinien samodzielnie prezentować zarówno postęp w pracy nad źródłami jak i referować kolejne zagadnienia problemowe, które złożą się na późniejszą całość treści pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski
Prowadzący grup: Piotr Guzowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)