Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komparatystyka prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-NPS3-2KOMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komparatystyka prawnicza
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SDNS_ZIMA
SZKOŁA DOKTORSKA
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student po pozytywnym ukończeniu zajęć uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego

prowadzenia badań porównawczych w zakresie nauk prawnych, tj. uzyskuje kompetencje w przedmiocie samodzielnego organizowania,

prowadzenia porównawczych badań naukowych oraz podstawowej analizy uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów - do wyboru: rok II-IV /sem. 3-7.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja moderowana, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i napisanie eseju zaliczeniowego 37,5 godz., udział

w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem 75 godzin.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.

Literatura:

1. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008

2. A. Stępień-Sporek, Wspól;ne prawo majątkowe dla UE: stan integracji – perpsrktywy, Gdańsk 2014

3. J. Scherpe (red.), European Family Law, t. I-IV, Cambridge 2016.

4. Falkowska A., W kierunku wspólnego kodeksu zobowiązań – projekt francusko-włoski z 1927 r., w: Koncepcje integracji w Europie w XX

i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń 2008.

5. Fiedorczyk P., Polish and Czechoslovak Regulations on the Adoption Law in Period 1928-1950, w: Judiciary and Society between

Privacy and Publicity, red. D. Janicka, Toruń 2016.

6. Moszyńska A., Międzynarodowe ujednolicenie prawa zobowiązań w okresie międzywojennym, „Studia Iuridica Torunensia” 2012, t. XI.

7.K. Zweigert and H. Kotz, An Introduction to Comparative Law, OUP 1988.

8. B.Szmulik, A. Poglodek, Prawo konstytucyjne porównawcze, Back, Warszawa 2015

9. H. Rot, Między geografią prawną, komparatystyką prawniczą i teorią prawa [w:] H. Rot (red.),Główne kultury prawne współczesnego

świata, Warszawa 1995

10. M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

11. R. Tokarczyk, Rozważania o funkcjach komparatystyki prawniczej, Nauka Polska nr 1, 1987

12. R. Tokarczyk, Wybrane aspekty międzynarodowej unifikacji prawa, [w:] M. Sawczuk (red.),Jednolitość prawa cywilnego sądowego a

jego odrębności krajowe, Lublin 1997

13.P. Niczyporuk, A. Talecka, Rzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy, [w:] Pieniądz - symbol - władza - wojna -

wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś - Estonia - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja - Ukraina, Studia i materiały, red. K.

Filipow, Augustów - Warszawa 2010, s. 27 – 41.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla nauk prawnych, w tym - posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza prawnych; rozumie istotę zjawisk i procesów społecznych, w tym: gospodarczych, kulturowych i prawnych oraz ich uwarunkowania, a także czynniki na nie wpływające - SDNS_WG02;

- główne tendencje rozwojowe nauk społecznych, zwłaszcza nauk prawnych; zna główne nurty i kierunki nauk prawnych w dyscyplinie prawo - SDNS_WG03;

- w zakresie metodologii badań naukowych posiada pogłębioną wiedzę na temat głównych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych, szczególnie w naukach prawnych; zna metody ilościowe i jakościowe służące do analizy współczesnych zjawisk i procesów społecznych i prawnych - DNS_WG04;

- w zakresie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji - rozumie złożoność systemów społecznych i zna problemy współczesnego świata - SDNS_WK01.

Umiejętności, absolwent potrafi:

- wykorzystując wiedzę z dziedziny nauk społecznych, zwłaszcza prawnych oraz adekwatną metodologię tych nauk identyfikować problemy badawcze, zadawać pytania badawcze dotyczące funkcjonowania społeczeństwa oraz przedstawiać potencjalne sposoby ich rozwiązywania - SDNS_UW01.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy przy wykorzystywaniu porównań elementów różnych teorii naukowych w dziedzinie nauk społecznych, zwłaszcza prawnych - SDNS_KK03;

- podjęcia badań w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami dobrych praktyk, bez ulegania naciskom grup interesów - SDNS_KR01.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium będą referaty w formie ustnej przedstawiane podczas zajęć oraz esej w formie pisemnej dotyczący

jednego z zagadnień omawianych na zajęciach.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

Zagadnienia

Skala trudności: A- przeciętne, B- wymagające, C- trudne

1. Jean Bodin jako prekursor komparatystyki prawniczej. A

2. Monteskiusz „O duchu praw” – zastosowanie metody komparatystycznej. A

3. Jan Jakub Rousseau i jego „Uwagi nad rządem polskim” jako przykład metody komparatystycznej. B

4. Rudolf Schlesinger i jego Cornell Project – znaczenie dla metody komparatystycznej. B

5. Rene David i jego klasyfikacja rodzin prawa. B

6. Francusko-włoski projekt kodeksu zobowiązań i jego znaczenie dla komparatystyki prawniczej. C

7. Polsko – czechosłowacki kodeks rodzinny 1949-50 – metoda, zakres regulacji, przyjęte rozwiązania, skutki. C

8. Projekt Common Core of the European Private Law. B

9. Commission on European Family Law i zastosowana przez nią metoda prac. Efekty. B

10. Projekt Family Law in Europe FL-EUR. Założenia prac. A

11. Zastosowanie metody komparatystycznej w orzecznictwie: Orzeczenie ETPCz Oliari przeciw Włochom. B

12. Czy polski Trybunał Konstytucyjny stosował metodę porównawczą w swoich orzeczeniach? Ewentualne przykłady? C

13. Działalność Szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego (ISDC) w Lozannie. B

14. Instytut Maxa Plancka – prawo prywatne międzynarodowe – w Hamburgu i jego prace. B

15. Najważniejsze międzynarodowe stowarzyszenia prawa porównawczego i ich działalność. B

16. Najważniejsze międzynarodowe czasopisma zajmujące się prawem porównawcznym. C

17. Próby harmonizacji prawa prywatnego w UE. C

18. Komparatystyka prawnicza w USA – specyfika. C

19. Przyszłość komparatystyki prawniczej w Europie. C

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk, Piotr Niczyporuk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk, Piotr Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student po pozytywnym ukończeniu zajęć uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego

prowadzenia badań porównawczych w zakresie nauk prawnych, tj. uzyskuje kompetencje w przedmiocie samodzielnego organizowania,

prowadzenia porównawczych badań naukowych oraz podstawowej analizy uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów - do wyboru: rok II-IV /sem. 3-7.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja moderowana, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i napisanie eseju zaliczeniowego 37,5 godz., udział

w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.. Razem: 75 godzin,

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.

Literatura:

1. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008

2. A. Stępień-Sporek, Wspól;ne prawo majątkowe dla UE: stan integracji – perpsrktywy, Gdańsk 2014

3. J. Scherpe (red.), European Family Law, t. I-IV, Cambridge 2016.

4. Falkowska A., W kierunku wspólnego kodeksu zobowiązań – projekt francusko-włoski z 1927 r., w: Koncepcje integracji w Europie w XX

i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń 2008.

5. Fiedorczyk P., Polish and Czechoslovak Regulations on the Adoption Law in Period 1928-1950, w: Judiciary and Society between

Privacy and Publicity, red. D. Janicka, Toruń 2016.

6. Moszyńska A., Międzynarodowe ujednolicenie prawa zobowiązań w okresie międzywojennym, „Studia Iuridica Torunensia” 2012, t. XI.

7.K. Zweigert and H. Kotz, An Introduction to Comparative Law, OUP 1988.

8. B.Szmulik, A. Poglodek, Prawo konstytucyjne porównawcze, Back, Warszawa 2015

9. H. Rot, Między geografią prawną, komparatystyką prawniczą i teorią prawa [w:] H. Rot (red.),Główne kultury prawne współczesnego

świata, Warszawa 1995

10. M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

11. R. Tokarczyk, Rozważania o funkcjach komparatystyki prawniczej, Nauka Polska nr 1, 1987

12. R. Tokarczyk, Wybrane aspekty międzynarodowej unifikacji prawa, [w:] M. Sawczuk (red.),Jednolitość prawa cywilnego sądowego a

jego odrębności krajowe, Lublin 1997

13.P. Niczyporuk, A. Talecka, Rzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy, [w:] Pieniądz - symbol - władza - wojna -

wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś - Estonia - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja - Ukraina, Studia i materiały, red. K.

Filipow, Augustów - Warszawa 2010, s. 27 – 41

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk, Piotr Niczyporuk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk, Piotr Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student po pozytywnym ukończeniu zajęć uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego

prowadzenia badań porównawczych w zakresie nauk prawnych, tj. uzyskuje kompetencje w przedmiocie samodzielnego organizowania,

prowadzenia porównawczych badań naukowych oraz podstawowej analizy uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów - do wyboru: rok II-IV /sem. 3-7.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja moderowana, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i napisanie eseju zaliczeniowego 37,5 godz., udział

w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem 75 godzin.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.

Literatura:

1. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008

2. A. Stępień-Sporek, Wspól;ne prawo majątkowe dla UE: stan integracji – perpsrktywy, Gdańsk 2014

3. J. Scherpe (red.), European Family Law, t. I-IV, Cambridge 2016.

4. Falkowska A., W kierunku wspólnego kodeksu zobowiązań – projekt francusko-włoski z 1927 r., w: Koncepcje integracji w Europie w XX

i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń 2008.

5. Fiedorczyk P., Polish and Czechoslovak Regulations on the Adoption Law in Period 1928-1950, w: Judiciary and Society between

Privacy and Publicity, red. D. Janicka, Toruń 2016.

6. Moszyńska A., Międzynarodowe ujednolicenie prawa zobowiązań w okresie międzywojennym, „Studia Iuridica Torunensia” 2012, t. XI.

7.K. Zweigert and H. Kotz, An Introduction to Comparative Law, OUP 1988.

8. B.Szmulik, A. Poglodek, Prawo konstytucyjne porównawcze, Back, Warszawa 2015

9. H. Rot, Między geografią prawną, komparatystyką prawniczą i teorią prawa [w:] H. Rot (red.),Główne kultury prawne współczesnego

świata, Warszawa 1995

10. M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

11. R. Tokarczyk, Rozważania o funkcjach komparatystyki prawniczej, Nauka Polska nr 1, 1987

12. R. Tokarczyk, Wybrane aspekty międzynarodowej unifikacji prawa, [w:] M. Sawczuk (red.),Jednolitość prawa cywilnego sądowego a

jego odrębności krajowe, Lublin 1997

13.P. Niczyporuk, A. Talecka, Rzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy, [w:] Pieniądz - symbol - władza - wojna -

wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś - Estonia - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja - Ukraina, Studia i materiały, red. K.

Filipow, Augustów - Warszawa 2010, s. 27 – 41.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)