Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 280-FS3-3WZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej III
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest poznanie trendów i postępów w nano-fizyce, fizyce medycznej i fizyce materii skondensowanej.

Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: egzamin.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady obejmują prezentacje najnowszych osiągnięć z zakresu nanotechnologii oraz nanomateriałów stałych, półpłynnych i płynnych z uwzględnieniem stosowanych metod pomiarowych. Systematyka i metody otrzymywania oraz nomenklatura uwzględniają cenne aplikacyjnie własności materiałów przemysłowych i biomateriałów.

Pełny opis:

1. Wytwarzanie i klasyfikacja nanostruktur;

2. Właściwości nanomateriałów nieorganicznych, samoorgnizujące się nanostruktury molekularne, struktury supramolekularne;

3. Uporządkowane warstwy i wielowarstwy organiczne;

4. Związki funkcjonalne - dendrymery, hydrożele (kapsuły molekularne) itp.;

5. Nanomateriały węglowe zero- i jedno-wymiarowe, nanorurki węglowe, grafen;

6. Luminofory i znaczniki biologiczne - nanocząstki tlenków o szerokiej przerwie energetycznej; 2 godz.

7. Bionanotechnologia, nanocząstki o zastosowaniach biomedycznych;

8. Modyfikacje nanocząstek magnetycznych;

9. Metody opisu kształtu i pomiary wielkości nanocząstek; Metody mikroskopowe;

10. Pomiary nanoukładów oraz analiza rozkładu i średnich wielkości krystalitów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i małokątowego rozpraszania neutronowego (SANS); 2 godz.

11. Metody eksperymentalne i komputerowe stosowane do oceny toksyczności nanocząstek;

12. Rynek nanocząstek tlenków metali.

Literatura:

1. Nanotechnologie, red. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, PWN, Warszawa, 2008;

2. Świat nanocząstek, red. A. Świderska-Środa, W. Łojkowski, M. Lewandowska, K.J. Kurzydłowski, praca zbiorowa PWN, Warszawa 2016;

3. Nanotechnologia w praktyce, red. K. Żelechowska, praca zbiorowa, PWN Warszawa, 2016;

4. Najnowsze publikacje naukowe.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

– zna i rozumie podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i szczegółowe, umożliwiające rewizję istniejących paradygmatów w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (SD_WG01),

– zna aktualne osiągniecia naukowe w zakresie swojej specjalizacji w oparciu o literaturę fachową (SD_WG02),

– zna i rozumie współczesne kierunki rozwoju i najnowsze osiągnięcia nauk fizycznych (SD_WG03),

– jest gotów do krytycznej analizy źródeł informacji naukowej i wyników badań w dyscyplinie nauk fizycznych (SD_KK01).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kursu obejmuje:

1. Aktywny udział w dyskusji;

2. Omówienie najnowszej literatury;

3. Egzamin pisemny.

Obecność jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaranowski
Prowadzący grup: Piotr Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)