Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia 0

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1PDWI-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia 0
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
I rok Chemia I stopnia sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów, którzy posiadają pewne braki w wiadomościach wyniesionych ze szkoły ponadgimnazjalnej. Celem zajęć jest wyrównywanie poziomu wiedzy studentów rozpoczynających studia na kierunku Chemia.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyrównywanie poziomu wiedzy studentów rozpoczynających studia na kierunku Chemia. Podczas zajęć omawiane są podstawowe prawa i pojęcia chemiczne, klasyfikacja reakcji chemicznych i dobieranie współczynników chemicznych, elementy kinetyki i statyki chemicznej oraz równowagi w roztworach wodnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: Chemia

Rok studiów /semestr: I rok pierwszego stopnia/semestr zimowy

Na konwersatorium omawiane są podstawowe prawa i pojęcia chemiczne, klasyfikacja reakcji chemicznych i dobieranie współczynników chemicznych, elementy kinetyki i statyki chemicznej oraz równowagi w roztworach wodnych.

Punkty ECTS: 3

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: konwersatorium 30 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w konwersatoriach -30 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń - 41,25 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach - 3,75 godz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Pazdro K. M.,Rola-Noworyta A., Zbiór zadań z chemii do liceuów i techników . Zakres rozszerzony, wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2014.

2. Persona A., Dymara J., Chemia – repetytorium ,T 1 i 2. wyd. Medyk, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Rygielska A., Chemia. Zadania dla uczestników konkursów chemicznych. wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 1995.

2. Zbiory zadań ze szkoły ponadpodstawowej

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 zna i rozumie zagadnienia z chemii pozwalające na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych

KP6_UW1 potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu o zdobytą wiedzę

KP6_UU1 potrafi uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

KP6_KK1 jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii

KP6_KO1 jest gotów do interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów przeprowadzonych w trakcie realizacji zajęć.

Nieobecności nieusprawiedliwione należy zaliczać podczas konsultacji, 2 nieusprawiedliwione nieobecności kwalifikują do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Prowadzący grup: Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyrównywanie poziomu wiedzy studentów rozpoczynających studia na kierunku Chemia. Podczas zajęć omawiane są podstawowe prawa i pojęcia chemiczne, klasyfikacja reakcji chemicznych i dobieranie współczynników chemicznych, elementy kinetyki i statyki chemicznej oraz równowagi w roztworach wodnych.

Pełny opis:

I. CHEMICZNE ABC

Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne: Atom, cząsteczka, atomowa jednostka masy, masa atomowa i masa cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, masa molowa, objętość molowa, pojęcie układu. Prawo zachowania masy, prawo stałości składu, prawo Avogadro, prawo stosunków objętościowych, wzór cząsteczkowy a ilościowa interpretacja 1 mola cząsteczki, wyznaczanie wzoru empirycznego i rzeczywistego związku chemicznego.

II. TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

Klasyfikacja reakcji chemicznych i dobieranie współczynników stechiometrycznych w różnych typach reakcji, zapis cząsteczkowy i jonowy równania reakcji, reakcje utlenienia i redukcji, stopnie utlenienia pierwiastków w różnych związkach, dobieranie współczynników w typowych reakcjach utlenienia i redukcji, aktywność, szereg elektrochemiczny metali, przewidywanie kierunku reakcji utlenienia i redukcji.

III. ELEMENTY KINETYKI I STATYKI CHEMICZNEJ

Szybkość reakcji chemicznej, czynniki wpływające na przebieg reakcji, stan równowagi, wpływ czynników zewnętrznych na położenie stanu równowagi, obliczenia stałych równowagi, składu mieszaniny poreakcyjnej.

IV. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH WODNYCH

Równowagi w roztworach elektrolitów: dysocjacja jonowa, stała i stopień dysocjacji, iloczyn jonowy wody, hydroliza, amfoteryczność, iloczyn rozpuszczalności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Pazdro K. M.,Rola-Noworyta A., Zbiór zadań z chemii do liceuów i techników . Zakres rozszerzony, wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2014.

2. Persona A., Dymara J., Chemia – repetytorium ,T 1 i 2. wyd. Medyk, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Rygielska A., Chemia. Zadania dla uczestników konkursów chemicznych. wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 1995.

2. Zbiory zadań ze szkoły ponadpodstawowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Dobrzyńska
Prowadzący grup: Izabela Dobrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyrównywanie poziomu wiedzy studentów rozpoczynających studia na kierunku Chemia. Podczas zajęć omawiane są podstawowe prawa i pojęcia chemiczne, klasyfikacja reakcji chemicznych i dobieranie współczynników chemicznych, elementy kinetyki i statyki chemicznej oraz równowagi w roztworach wodnych.

Pełny opis:

I. CHEMICZNE ABC

Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne: Atom, cząsteczka, atomowa jednostka masy, masa atomowa i masa cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, masa molowa, objętość molowa, pojęcie układu. Prawo zachowania masy, prawo stałości składu, prawo Avogadro, prawo stosunków objętościowych, wzór cząsteczkowy a ilościowa interpretacja 1 mola cząsteczki, wyznaczanie wzoru empirycznego i rzeczywistego związku chemicznego.

II. TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

Klasyfikacja reakcji chemicznych i dobieranie współczynników stechiometrycznych w różnych typach reakcji, zapis cząsteczkowy i jonowy równania reakcji, reakcje utlenienia i redukcji, stopnie utlenienia pierwiastków w różnych związkach, dobieranie współczynników w typowych reakcjach utlenienia i redukcji, aktywność, szereg elektrochemiczny metali, przewidywanie kierunku reakcji utlenienia i redukcji.

III. ELEMENTY KINETYKI I STATYKI CHEMICZNEJ

Szybkość reakcji chemicznej, czynniki wpływające na przebieg reakcji, stan równowagi, wpływ czynników zewnętrznych na położenie stanu równowagi, obliczenia stałych równowagi, składu mieszaniny poreakcyjnej.

IV. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH WODNYCH

Równowagi w roztworach elektrolitów: dysocjacja jonowa, stała i stopień dysocjacji, iloczyn jonowy wody, hydroliza, amfoteryczność, iloczyn rozpuszczalności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Pazdro K. M.,Rola-Noworyta A., Zbiór zadań z chemii do liceuów i techników . Zakres rozszerzony, wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2014.

2. Persona A., Dymara J., Chemia – repetytorium ,T 1 i 2. wyd. Medyk, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Rygielska A., Chemia. Zadania dla uczestników konkursów chemicznych. wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 1995.

2. Zbiory zadań ze szkoły ponadpodstawowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Dobrzyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyrównywanie poziomu wiedzy studentów rozpoczynających studia na kierunku Chemia. Podczas zajęć omawiane są podstawowe prawa i pojęcia chemiczne, klasyfikacja reakcji chemicznych i dobieranie współczynników chemicznych, elementy kinetyki i statyki chemicznej oraz równowagi w roztworach wodnych.

Pełny opis:

I. CHEMICZNE ABC

Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne: Atom, cząsteczka, atomowa jednostka masy, masa atomowa i masa cząsteczkowa, mol, liczba Avogadro, masa molowa, objętość molowa, pojęcie układu. Prawo zachowania masy, prawo stałości składu, prawo Avogadro, prawo stosunków objętościowych, wzór cząsteczkowy a ilościowa interpretacja 1 mola cząsteczki, wyznaczanie wzoru empirycznego i rzeczywistego związku chemicznego.

II. TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

Klasyfikacja reakcji chemicznych i dobieranie współczynników stechiometrycznych w różnych typach reakcji, zapis cząsteczkowy i jonowy równania reakcji, reakcje utlenienia i redukcji, stopnie utlenienia pierwiastków w różnych związkach, dobieranie współczynników w typowych reakcjach utlenienia i redukcji, aktywność, szereg elektrochemiczny metali, przewidywanie kierunku reakcji utlenienia i redukcji.

III. ELEMENTY KINETYKI I STATYKI CHEMICZNEJ

Szybkość reakcji chemicznej, czynniki wpływające na przebieg reakcji, stan równowagi, wpływ czynników zewnętrznych na położenie stanu równowagi, obliczenia stałych równowagi, składu mieszaniny poreakcyjnej.

IV. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH WODNYCH

Równowagi w roztworach elektrolitów: dysocjacja jonowa, stała i stopień dysocjacji, iloczyn jonowy wody, hydroliza, amfoteryczność, iloczyn rozpuszczalności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Pazdro K. M.,Rola-Noworyta A., Zbiór zadań z chemii do liceuów i techników . Zakres rozszerzony, wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2014.

2. Persona A., Dymara J., Chemia – repetytorium ,T 1 i 2. wyd. Medyk, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Rygielska A., Chemia. Zadania dla uczestników konkursów chemicznych. wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 1995.

2. Zbiory zadań ze szkoły ponadpodstawowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)