Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki kryminalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-3PDWVIII-7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki kryminalistyczne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
III rok I stopień Chemii sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Treści przedmiotu Techniki kryminalistyczne to podstawowe zagadnienia związane z technikami stosowanymi w kryminalistyce. Studenci zdobędą umiejętności charakteryzowania i identyfikowania śladów kryminalistycznych badanych różnymi technikami kryminalistycznymi.

Skrócony opis:

Treści przedmiotu Techniki kryminalistyczne to podstawowe zagadnienia związane z technikami stosowanymi w kryminalistyce. Studenci zdobędą umiejętności charakteryzowania i identyfikowania śladów kryminalistycznych badanych różnymi technikami kryminalistycznymi.

Wykład 15 godzin oraz laboratorium 15 godzin

Pełny opis:

Profil studiów: chemia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, nauki chemiczne

Rok studiów/semestr: III rok semestr 5

Wymagania wstępne: Zaliczenie w II semestrze zajęć: Podstawy chemii kryminalistycznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin oraz laboratorium 15 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej lub online), laboratoria (w sali ćwiczeniowej lub zdalnie-samodzielna realizacja zadań)

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Godziny

ogólny nakład pracy studenta 50

udział w wykładach 15

udział w zajęciach poza wykładowych 15

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów 16,3

udział w zaliczeniach/egzaminach/konsultacjach 3,8

Wskaźniki ilościowe: Godziny

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 50

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33,8

2) o charakterze praktycznym 35

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dobre praktyki technika kryminalistyki, pod red. A. Frankowskiego i P. Trojanowskiego, Wyd. CLKP, Warszawa, 2020

2. Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, Wydawnictwo Problemów Kryminalistyki CLKP, Warszawa

2. J. Moszczyński, Daktyloskopia, Wydawnictwo CLKP, Warszawa, 1997

3. A. Mazurek, Badania mineralogiczne śladów kryminalistycznych, Wydawnictwo CLKP, Warszawa, 2000

4. Instrukcje do ćwiczeń

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo „Problemy kryminalistyki”.

2. Czasopisma „ Kwartalnik policyjny”, „Policja”.

3. Publikacje w czasopismach naukowych

Efekty uczenia się:

K_W08 Definiuje podstawowe pojęcia dotyczące chemii fizycznej, chemii nieorganicznej i ogólnej oraz chemii organicznej oraz opisuje powiązania ich z kryminalistyką.

K_U02 Posiada umiejętność analizowania śladów kryminalistycznych różnymi technikami

K_K03 Dyskutuje i pracuje w grupie nad rozwiązaniami postawionych zadań.

K_U04 Interpretuje wyniki badań oraz formułuje wnioski i sporządza proste raporty z zebranych danych

K_K07 Samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze na temat nowoczesnych metod stosowanych w analizie kryminalistycznej w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej lub online) z wykorzystaniem środków audiowizualnych. eksperyment laboratoryjny, konsultacje

Dopuszczenie do zaliczenia: zaliczenie laboratorium na pozytywną ocenę.

Forma zaliczenia: uczestnictwo w wykładach; zaliczenie pisemne na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: Aneta Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści przedmiotu Techniki kryminalistyczne to podstawowe zagadnienia związane z technikami stosowanymi w kryminalistyce. Studenci zdobędą umiejętności charakteryzowania i identyfikowania śladów kryminalistycznych badanych różnymi technikami kryminalistycznymi.

Pełny opis:

Profil studiów: chemia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, nauki chemiczne

Rok studiów/semestr: III rok semestr 5

Wymagania wstępne: Zaliczenie w II semestrze zajęć: Podstawy chemii kryminalistycznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin oraz laboratorium 15 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej lub online), laboratoria (w sali ćwiczeniowej lub zdalnie-samodzielna realizacja zadań)

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Godziny

ogólny nakład pracy studenta 50

udział w wykładach 15

udział w zajęciach poza wykładowych 15

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów 16,3

udział w zaliczeniach/egzaminach/konsultacjach 3,8

Wskaźniki ilościowe: Godziny

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 50

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33,8

2) o charakterze praktycznym 35

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, Wydawnictwo Problemów Kryminalistyki CLKP, Warszawa

2. J. Moszczyński, Daktyloskopia, Wydawnictwo CLKP, Warszawa, 1997

3. A. Mazurek, Badania mineralogiczne śladów kryminalistycznych, Wydawnictwo CLKP, Warszawa, 2000

4.Technika kryminalistyczna pod red. W. Kędzierskiego, tom 1-3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno, 1994.

5. Kryminalistyka, wybrane zagadnienia techniki pod red. G. Kędzierskiej i W. Kędzierskiego, Szczytni, 2011.

6. Dobre praktyki technika kryminalistyki, pod red. A. Frankowskiego i P. Trojanowskiego, Wyd. CLKP, Warszawa, 2020

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo „Problemy kryminalistyki”.

2. Czasopisma „ Kwartalnik policyjny”, „Policja”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.