Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioanaliza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWI-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioanaliza
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje poznanie niektórych właściwości związków biologicznie czynnych (białka, fosfolipidy, cukry)oraz metod ich izolacji i analizy jakościowej i ilościowej w różnego typu materiale biologicznym. Pozwala na poznanie parametrów reakcji enzymatycznej, metod oznaczania aktywności enzymów naturalnych oraz sposobów inhibicji enzymów. Realizacja przedmiotu umożliwi zastosowanie powszechnie znanych metod detekcji do oznaczeń bioanalitycznych. Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami stosowanymi w laboratoriach diagnostycznych i ich bezpośrednim zastosowaniem w różnych próbkach naturalnych.

Pełny opis:

Studia dzienne, II stopnia, grupa przedmiotów do wyboru, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, nauki chemiczne, I rok/1 semestr.

Student powinien mieć wiedze z chemii analitycznej, biochemii, obliczeń chemicznych.

Liczba godzin wykładu 15h

Liczba godzin laboratorium 15h

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia laboratoryjne

Punkty ECTS - 2

Ogólny nakład pracy studenta: E: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; zajęcia pozawykładowe 15h, przygotowanie się do zajęć, egzaminu: 16godz.; udział w konsultacjach, egzaminie: 4 godz. Wskaźniki ilościowe: Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 50h; 2,0 ECTS 1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela33,8h; 1,4 ECTS, 2) o charakterze praktycznym 35h; 1,4 ECTS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Laboratorium z biochemii dla studentów biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Polanowskiego - http://www.biotech.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2014/09/3_Bia%C5%82ka_X2015.pdf

2. Analiza żywności, skrypt, Jolanta Kumirska, Marek Gołębiowski, Monika Paszkiewicz ,Anna Bychowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

3. Techniki Instrumentalne w Analizie Medycznej, Elżbieta Milewska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

4. Diagnostyka laboratoryjna, pod redakcją A. Szutowicz i A. Raszei-Specht , Gdański Uniwersytet medyczny, 2009

5. Diagnostyka laboratoryjna, Besenthal Ingo, Bohm Bernhard Otto, Neumeister Birgid, Urban & Partner, 2012

6. Diagnostyka laboratoryjna, pod redakcją B. Solnicy, Wydawnictwo PZWL, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Publikacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

Efekty uczenia się:

1. Absolwent zna i rozumie: aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie chemii KP7_WG6-zaliczenie ustne

2. Absolwent potrafi: określić kierunki dalszego samokształcenia KP7_UU1- zaliczenie ustne

3. Absolwent jest gotów do: krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literatura fachową KP7_KK1- zaliczenie ustne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę testu z zagadnień przekazanych na wykładzie oraz wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdań z nich oraz materiału teoretycznego na ocenę. Trzy nieobecności kwalifikują do niezaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorodkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Gorodkiewicz, Łukasz Ołdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)