Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioanalityka i ekoanalityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWII-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioanalityka i ekoanalityka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analityką próbek środowiskowych (powietrza, wody, ścieków, gleby) oraz biologicznych (m.in. roślin, płynów biologicznych). Studenci zapoznają się z metodami analizy powierzchni (LA-ICP-MS, SIMS, XRF) stosowanymi w bioanalizie i ekoanalizie. Zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą biosensorów oraz nowoczesnych metod z pogranicza biologii i chemii (t.j. metalomiki, metabolomiki, proteomiki).

Pełny opis:

Profil studiów: ogónoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe specjalizacyjne

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki chemiczne

Rok studiów/semestr: I rok/II stopień/II semestr

Wymagania wstępne: chemia analityczna zaawansowana, analiza instrumentalna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godzin, laboratorium - 30 godzin

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna (wykład), eksperyment chemiczny (laboratorium)

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 125,0 godz., w tym udział w wykładach: 15,0 godz., udział w zajęciach laboratoryjnych: 30,0 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 74,4 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe: całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125,0 godz., wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50,6 godz.; o charakterze praktycznym: 110,0 godz.

Literatura:

Baranowska I., Buszewski B. (red.) 2020. Bioanalityka, tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P. (red.) 2003. Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego, Gdańsk.

Wardencki W. (red.) 2004. Bioanalityka w ocenie zanieczyszczeń środowiska, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego, Gdańsk.

Traczewska T. M. 2011. Biologiczne metody oceny skażenia środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Kałużna-Czaplińska J., Witkiewicz W., 2017. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- zagadnienia w zakresie rozszerzonym z chemii oraz pogłębia wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji (KP7_WG1),

- nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych (KP7_WG5).

Student potrafi:

- stosować zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak biologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna (KP7_UW4),

- opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań (KP7_UW6).

Student jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literatura fachową (KP7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium wymaga wykonania wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskania pozytywnej oceny z kolokwiów i zaliczenia pisemnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Forma zaliczenia wykładu: zaliczenie pisemne na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Malejko
Prowadzący grup: Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Ewa Gorodkiewicz, Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Barbara Leśniewska, Julita Malejko, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Aneta Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Malejko
Prowadzący grup: Ewa Gorodkiewicz, Justyna Kapelewska, Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Barbara Leśniewska, Julita Malejko, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Aneta Sokół, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Malejko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)