Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.


Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Wykład ma za zadanie zaznajomić studenta z podstawowymi pojęciami pedagogicznymi (edukacja, wychowanie, kształcenie). Student zapozna się też z usytuowaniem pedagogiki w systemie innych nauk.

Ćwiczenia pozwolą na zaznajomienie studenta z podstawowymi zadaniami, rolą i koncepcją nauczyciela jako dydaktyka i wychowawcy klasy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Pedagogika. T.1 i 2, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2003 (i późniejsze).

• Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańsk 2004

• Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002

• Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne, Kraków, 2019

Literatura uzupełniająca:

• Hejnicka - Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008

• Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa (różne wydania)

Efekty uczenia się:

B.2.W1. B.2.W3.

Student zna przedmiot badań i system pojęciowy pedagogiki (egzamin pisemny)

B.2.W2 Student zna i rozumie rolę nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela (egzamin pisemny)

B.2.W4. Student zna zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela. (egzamin pisemny)

B.2.U3 Student potrafi formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

B.2.K3. Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia cząstkowe ćwiczeń (zadania), ocena aktywności studenta na ćwiczeniach, pisemne prace zespołowe, samoocena studentów, zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin pisemny.

51% punktów uzyskanych przez studenta z zaliczenia ćwiczeń i wykładu jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej.

50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas wykładów kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szorc
Prowadzący grup: Katarzyna Szorc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z

zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Wykład ma za zadanie zaznajomić studenta z podstawowymi pojęciami pedagogicznymi (edukacja, wychowanie, kształcenie). Student zapozna się też z usytuowaniem pedagogiki w systemie innych nauk.

Ćwiczenia pozwolą na zaznajomienie studenta z podstawowymi zadaniami, rolą i koncepcją nauczyciela jako dydaktyka i wychowawcy klasy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Day, Ch. (2008). Od teorii do praktyki: Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: GWP.

Hejnicka-Bezwińska T. (2017). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: PWN.

Hejnicka-Bezwińska, T. (2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa: PWN.

Korczyński, S. (2014): Stres w pracy zawodowej nauczyciela. Kraków: „Impuls”.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: WAiP.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). (2017). Pedagogika. Podręcznik akademicki, T.2, Warszawa: PWN.

Mądry-Kupiec, M. (2011). Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji. Kraków: "Impuls.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2017). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Nowotniak, J. (2002). Ukryty program rzeczywistości edukacyjnej. Szczecin: US.

Pankowska, D., Sokołowska-Dzioba, T. (2015). Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy. Lublin:

UMCS, Lublin.

Paszkiewicz, A. (2014). Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem. Warszawa: Difin.

Szempruch, J. (2013). Pedeutologia: studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: „Impuls".

Śliwerski B., (red.). (2006). Pedagogika. Podstawy o wychowaniu, T. 1, Gdańsk: GWP.

Woźniak – Krakowian, A. (2013). Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli. Częstochowa: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza.

Zając, D. (2011). Etyka zawodowa nauczycieli: wybrane zagadnienia. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szorc
Prowadzący grup: Katarzyna Szorc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z

zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Wykład ma za zadanie zaznajomić studenta z podstawowymi pojęciami pedagogicznymi (edukacja, wychowanie, kształcenie). Student zapozna się też z usytuowaniem pedagogiki w systemie innych nauk.

Ćwiczenia pozwolą na zaznajomienie studenta z podstawowymi zadaniami, rolą i koncepcją nauczyciela jako dydaktyka i wychowawcy klasy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Day, Ch. (2008). Od teorii do praktyki: Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: GWP.

Hejnicka-Bezwińska T. (2017). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: PWN.

Hejnicka-Bezwińska, T. (2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa: PWN.

Korczyński, S. (2014): Stres w pracy zawodowej nauczyciela. Kraków: „Impuls”.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: WAiP.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). (2017). Pedagogika. Podręcznik akademicki, T.2, Warszawa: PWN.

Mądry-Kupiec, M. (2011). Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji. Kraków: "Impuls.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2017). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Nowotniak, J. (2002). Ukryty program rzeczywistości edukacyjnej. Szczecin: US.

Pankowska, D., Sokołowska-Dzioba, T. (2015). Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy. Lublin:

UMCS, Lublin.

Paszkiewicz, A. (2014). Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem. Warszawa: Difin.

Szempruch, J. (2013). Pedeutologia: studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: „Impuls".

Śliwerski B., (red.). (2006). Pedagogika. Podstawy o wychowaniu, T. 1, Gdańsk: GWP.

Woźniak – Krakowian, A. (2013). Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli. Częstochowa: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza.

Zając, D. (2011). Etyka zawodowa nauczycieli: wybrane zagadnienia. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)