Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika statystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1TEST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika statystyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami termodynamiki statystycznej, ze szczególnym naciskiem na jej zastosowanie do znajdowania wielkości przydatnych w codziennej praktyce chemika, takich jak funkcje termodynamiczne lub stałe szybkości reakcji chemicznych.

Pełny opis:

1. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa i kombinatoryki, rozkłady statystyczne (normalny, dwumianowy etc.), centralne twierdzenie graniczne, wzór Stirlinga.

2. Podstawy klasycznej mechaniki statystycznej - przestrzeń fazowa, zespół, średnie po zespole, twierdzenie Liouville’a, mikrostany, hipoteza jednakowego

prawdopodobieństwa, makrostan, stan równowagi statystycznej, zespół

mikrokanoniczny.

3. Rozkład Boltzmanna. Funkcja podziału (suma stanów). Molekularna i kanoniczna suma stanów. Zastosowanie sum stanów do znajdowania wartości funkcji termodynamicznych układu.

4. Rozkład mikrokanoniczny i związek jego parametrów z wielkościami termodynamicznych. Wyprowadzenie i interpretacja termodynamiczna rozkładu kanonicznego Gibbsa. Definicja entropii – wzory Boltzmanna i Gibbsa, termodynamiczna temperatura bezwzględna. Zasada ekwipartycji energii, twierdzenie o wiriale, hipoteza ergodyczna, energia i pojemność cieplna gazów klasycznych.

5.Całkowita suma stanów gazu doskonałego oraz rzeczywistego. Obliczanie komponentu translacyjnego, wibracyjnego, rotacyjnego oraz elektronowego.

6. Zastosowanie metod statystycznych w kinetyce chemicznej - Teoria Stanu Przejściowego, równanie Eyringa.

Literatura:

1. F. Reif, Fizyka statystyczna, PWN,Warszawa 1973

2. K. Pigoń, Z. Ruziewicz Chemia fizyczna. Tom 2. Fizykochemia molekularna Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

EK1 - Student weryfikuje stan swojej wiedzy z termodynamiki statystycznej w powiązaniu z rozwojem nauk ścisłych i nowych technologii oraz zna możliwości i zasady dokształcania się.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Ratkiewicz
Prowadzący grup: Artur Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)