Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-2OWIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym wykazanie znaczenia prawa własności intelektualnej w rozwoju przyszłej kariery naukowej i działalności gospodarczej Studentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Student:

zna i rozumie:

- aspekty prawne i etyczne związane z ochroną własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej (KP7_WK1)

- metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego

przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także znaczenie kształtowania postawy

odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (KP7_WG25);

- jest gotów do promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (KP7_KR5);

- umie kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy (KP7_UW20)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi w teście z pytaniami jednokrotnego wyboru. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Skala ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Siemion
Prowadzący grup: Katarzyna Siemion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym wykazanie znaczenia prawa własności intelektualnej w rozwoju przyszłej kariery naukowej i działalności gospodarczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Siemion
Prowadzący grup: Katarzyna Siemion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym wykazanie znaczenia prawa własności intelektualnej w rozwoju przyszłej kariery naukowej i działalności gospodarczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Siemion
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym wykazanie znaczenia prawa własności intelektualnej w rozwoju przyszłej kariery naukowej i działalności gospodarczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)