Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykorzystanie biosensorów we współczesnej diagnostyce medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-2PCFI-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie biosensorów we współczesnej diagnostyce medycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
II rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia analityczna I 310-CS1-1CHA1

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia analityczna I 310-CS1-1CHA1

Założenia (opisowo):

Podstawowe informacje dotyczące metod diagnostycznych oraz materiałów używanych w diagnostyce medycznej.

Skrócony opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

Definicje nowotworu, proces powstawania nowotworu, współczesne metody leczenia nowotworów.

Markery nowotworowe, rodzaje i specyficzność. Podstawowe zastosowania markerów nowotworowych.

Metody oznaczania markerów nowotworowych.

Pojecie i budowa biosensora, podział biosensorów.Materiały używane do konstrukcji biosensorów. Istota metody SPR.

Biosensory SPR w diagnostyce medycznej. Możliwości wykorzystania metody SPR.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

Definicje nowotworu, proces powstawania nowotworu, etapy kancerogenezy, działanie czynników rakotwórczych, mutacje, intensywne

mitozy zmienionych komórek, przerastanie zdrowych tkanek, angiogeneza, migracja, tworzenie przerzutów, typy nowotworów: łagodne,

złośliwe.

Współczesne metody leczenia nowotworów. Chirurgia, radioterapia, chemioterapia, immunoterapia, hormonoterapia. Komórki macierzyste

nowotworów. Perspektywiczne metody leczenia: wirusoterapia, nanoczasteczki, przeciwciała monoklonalne, kluczowy gen angiogenezy,

bakterie onkolityczne.

Markery nowotworowe, rodzaje i specyficzność. Podstawowe zastosowania markerów nowotworowych. Odchylenia w typowych

badaniach laboratoryjnych wskazujące na proces nowotworowy. Podział markerów ze względu na rodzaj wywoływanego raka, ze względu

na budowę oraz podział stosowany w diagnostyce terapii nowotworów.

Metody oznaczania markerów nowotworowych. Immunochemia. Cytometria przepływowa. Immunohistochemia. ELISA.

Biosensory. Pojecie i budowa biosensora, rys historyczny, parametry biosensora. Podział biosensorów ze względu na wykrywany materiał.

Podział ze względu na czynnik wykrywający. Materiały używane do konstrukcji biosensorów. Istota metody SPR.

Biosensory SPR w diagnostyce medycznej. Zadania stawiane przed metodami wykorzystującymi analizę biomarkerów w diagnostyce

medycznej. Oznaczanie biosensorami markerów nowotworowych, markerów zawału serca, przeciwciał, hormonów, leków. Możliwości

wykorzystania metody SPR.

Ogólny nakład pracy studenta: E: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, egzaminu: 58 godz.; udział w

konsultacjach, egzaminie: 2 godz. Z:25 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć,

zaliczenia: 8 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 2 godz

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. V. Speechley, M. Rozenfield, Choroby nowotworowe, Wydawnictwo Klub dla Ciebie, 2011

2. „Surface Plasmone Resonance Based Sensors, Editor J. Homola, Springer 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Prace doktorskie i magisterskie wykonane w Zakładzie w poprzednich latach

2. Publikacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych

Efekty uczenia się:

1. Wykazuje rozszerzoną wiedzę dotyczącą nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych w analizie chemicznej, objaśnia

teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych

K_W05

2. Orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii K_W06

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0200-CS2-2MON1A, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z3 21.10.2016 09:58

3. Korzysta z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł w celu pozyskiwania niezbędnych informacji oraz zna podstawowe krajowe i

międzynarodowe czasopisma naukowe z dziedziny chemii

K_U03

4. Stosuje zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak biologia, ochrona środowiska,

farmacja, medycyna K_U04

5. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy, potrzebę uczenia się przez cale życie i potrzebę samokształcenia K_K01

6. Krytycznie podchodzi do informacji rozpowszechnianych w mediach szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego

zapoznawania się z literaturą fachową

K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin lub zaliczenie na ocenę, do wyboru studenta. Trzy nieobecności kwalifikują do

niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorodkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Gorodkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorodkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Gorodkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)