Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1HYD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: I rok 1 stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach zajęć z hydrologii zostanie usystematyzowana wiedza na temat obiegu wody w przyrodzie oraz współczesnych problemów hydrosfery. Student powinien posiadać zakres wiadomości przyrodniczych na poziomie podstawowym matury z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki. Dodatkowo student powinien mieć zaliczone laboratoria i wykłady z meteorologii i klimatologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krążeniem wody w przyrodzie, właściwościami wód powierzchniowych i podziemnych oraz zasadami i możliwościami wykorzystania wód. Analiza miar odpływu pozwoli na ocenę niedoborów i nadwyżek wody w jednostkach hydrologicznych i administracyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot służy poznaniu cech hydrosfery na kuli ziemskiej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krążeniem wody w przyrodzie, właściwościami wód powierzchniowych i podziemnych oraz zasadami i możliwościami wykorzystania wód. Student poznaje zasoby dyspozycyjne i eksploatacyjne oraz ich losowość w ujęciu globalnym i regionalnym. Analiza miar odpływu pozwoli na ocenę niedoborów i nadwyżek wody w jednostkach hydrologicznych i administracyjnych. Ważnym elementem zajęć jest poznanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących wykorzystania zasobów wodnych i ich ochrony.

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzące w przyrodzie: K_W01, K_U02, K_U12

2. Student charakteryzuje uwarunkowania geomorfologiczne, hydrologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody, wyjaśnia relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną: K_W03, K_W05, K_U02, K_U09

3. Wyjaśnia zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej,

regionalnej i lokalnej: K_W11, K_U07, K_U13, K_K08

4. Ocenia zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody oraz posługuje się argumentami na rzecz rozwoju zrównoważonego: K_U18, K_U05, K_U06, K_U22, K_K08, K_K11

5. Wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii: K_W07, K_K03, K_K04, K_K09, K_K10, K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i pisemnego końcowego egzaminu obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Ćwiczenia terenowe oceniane są na podstawie samodzielnie wykonanej analizy warunków hydrologicznych wybranego obszaru. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Katarzyna Puczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach zajęć z hydrologii zostanie usystematyzowana wiedza na temat obiegu wody w przyrodzie oraz współczesnych problemów hydrosfery. Student powinien posiadać zakres wiadomości przyrodniczych na poziomie podstawowym matury z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki. Dodatkowo student powinien mieć zaliczone laboratoria i wykłady z meteorologii i klimatologii.

Pełny opis:

Przedmiot służy poznaniu cech hydrosfery na kuli ziemskiej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krążeniem wody w przyrodzie, właściwościami wód powierzchniowych i podziemnych oraz zasadami i możliwościami wykorzystania wód. Student poznaje zasoby dyspozycyjne i eksploatacyjne oraz ich losowość w ujęciu globalnym i regionalnym. Analiza miar odpływu pozwoli na ocenę niedoborów i nadwyżek wody w jednostkach hydrologicznych i administracyjnych. Ważnym elementem zajęć jest poznanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących wykorzystania zasobów wodnych i ich ochrony.

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., 2011. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN.

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach zajęć z hydrologii zostanie usystematyzowana wiedza na temat obiegu wody w przyrodzie oraz współczesnych problemów hydrosfery. Student powinien posiadać zakres wiadomości przyrodniczych na poziomie podstawowym matury z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki. Dodatkowo student powinien mieć zaliczone laboratoria i wykłady z meteorologii i klimatologii.

Pełny opis:

Przedmiot służy poznaniu cech hydrosfery na kuli ziemskiej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krążeniem wody w przyrodzie, właściwościami wód powierzchniowych i podziemnych oraz zasadami i możliwościami wykorzystania wód. Student poznaje zasoby dyspozycyjne i eksploatacyjne oraz ich losowość w ujęciu globalnym i regionalnym. Analiza miar odpływu pozwoli na ocenę niedoborów i nadwyżek wody w jednostkach hydrologicznych i administracyjnych. Ważnym elementem zajęć jest poznanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących wykorzystania zasobów wodnych i ich ochrony.

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., 2011. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., 2017. Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN.

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)