Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-2CHA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
II rok I stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Chemia analityczna zapoznaje studentów z podstawami metod analizy jakościowej i ilościowej oraz pozwala na praktyczne wykonanie wybranych oznaczeń. Student zdobywa umiejętności pracy laboratoryjnej oraz obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Pełny opis:

Wykład (15h) ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi metod analizy jakościowej oraz klasycznej ilościowej analizy chemicznej. Omawiane są klasyczne metody oznaczania (wagowe i objętościowe) oraz rozdzielania analizowanych składników. Wskazuje się na ograniczenia zastosowań tych metod, rodzaje błędów i ich wpływ na wyniki oznaczeń oraz rolę oceny statystycznej otrzymywanych wyników.

Zajęcia laboratoryjne (45h) poświęcone są praktycznemu zapoznaniu studentów z wybranymi metodami klasycznej analizy ilościowej oraz niektórymi metodami analizy instrumentalnej (potencjometria, spektrofotometria). Zwraca się uwagę na kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej, dokładność wykonywanych analiz oraz sposób przedstawiania otrzymywanych wyników.

Konwersatorium (15 h) poświęconej jest sposobom przedstawiania wyników pomiaru i obliczeniom chemicznym dotyczącym metod miareczkowych: przygotowania i nastawianie roztworów mianowanych, obliczania poszczególnych punktów krzywej miareczkowania i wyników analiz.

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz.;

w tym: udział w laboratoriach: 45 godz.;

udział w wykładach: 15 godz.;

udział w konwersatoriach: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 90 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (Liczba godzin / Punkty ECTS)

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (85 / 5,3)

- o charakterze praktycznym (160 / 7)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. S. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996.

2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. 2 – Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2006.

2. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa 2012.

3. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

1. Charakteryzuje klasyczne oraz wybrane instrumentalne metody analizy ilościowej oraz posiada umiejętność przeprowadzenia oznaczeń analitycznych za ich pomocą (KP6_WG1, KP6_WG2; KP6_WG9)

2. Dokonuje obliczeń na podstawie wyników miareczkowań, prawidłowo je zapisuje oraz wyznacza punkty na krzywych miareczkowań (KP6_WG6, KP6_UW5).

3. Posługuje się szkłem miarowym, wagą analityczną oraz spektrofotometrem podczas wykonywania analiz (KP6_UW3).

4. Przedstawia w formie pisemnej sprawozdania z przeprowadzonych oznaczeń (KP6_UW5).

5. Pracuje zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium (KP6_UO1).

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwia, ocena wykonanych ćwiczeń i sprawozdań, egzamin.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie i zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie analiz.

Kryteria oceniania zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniewska, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk
Prowadzący grup: Barbara Leśniewska, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Elżbieta Wołyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)