Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemiczny monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-2CMS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemiczny monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
II rok I stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją, zadaniami i funkcjonowaniem Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w Polsce, czynnikami powodującymi zanieczyszczenie poszczególnych komponentów środowiska oraz jego stanem i normami jakościowymi. Studenci zapoznają się również ze sposobami pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do analizy, z metodami analitycznymi stosowanymi w monitoringu środowiska oraz z system zapewnienia i kontroli jakości w PMŚ.

Literatura:

Program Państwowego Monitoringu Środowiska.

Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące monitoringu powietrza, wód i gleby.

Raporty o stanie środowiska w Polsce i Europie.

Juda-Rezler K. i Toczko B. 2016. Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Warszawa.

Kwiatkowska-Malina J. 2012. Monitoring środowiska przyrodniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z. 2010. Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzące w przyrodzie (KP6_WG1),

techniki i narzędzia badawcze stosowane w analizie środowiskowej (KP6_WG9),

zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej, regionalnej, lokalnej i osobniczej (KP6_WG10).

Absolwent potrafi:

stosować podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w ochronie środowiska (KP6_UW3),

interpretować wyniki uzyskanych analiz środowiskowych (KP6_UW4),

kierować pracą zespołu oraz zachowuje zasady BHP zalecane w środowisku przemysłowym lub laboratoryjnym (KP6_UO1).

Absolwent jest gotów do:

krytycznego oceniania informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu ochrony środowiska (KP6_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin

Laboratorium - zaliczenie na ocenę (wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie pisemnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń, uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)