Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termiczne unieszkodliwianie odpadów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-2PDWII-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Termiczne unieszkodliwianie odpadów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.fakultatywne
II rok I stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia nieorganiczna 310-JBS1-1CHN
Chemia organiczna 310-JBS1-2CHOR
Podstawy gospodarki odpadami 310-JBS1-1PGO
Regionalna gospodarka odpadami 310-JBS1-1RGD

Założenia (opisowo):

Podstawy gospodarki odpadami,

Regionalna gospodarka odpadami

Chemia nieorganiczna

Chemia organiczna


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Rodzaje odpadów i sposoby postępowania z nimi. Metody termiczne: spalanie, zgazowanie, piroliza. Technologie fluidalne i biotermiczne.

Pełny opis:

1. Ogólne informacje o odpadach i sposobach postępowania z nimi.

2. Akty prawne regulujące zasady postępowania z odpadami; rys historyczny postępowania z odpadami.

3. Spalarnie odpadów - budowa, zasada działania, normy bezpieczeństwa, aspekty ekonomiczne.

4. Piroliza, zgazowanie - zastosowanie, wady i zalety metod.

5. Metody plazmowe destrukcji odpadów.

6. Technologie fluidalne.

7. Biotermiczne metody utylizacji odpadów.

Literatura:

1. Grzegorz Wielgosiński: "Termiczne przekształcanie odpadów"

Wyd. Nowa Energia, 2020 r.

2. Czesława Rosik-Dulewska: "Podstawy gospodarki odpadami"

PWN, 2021 r.

3. Branżowe czasopisma i strony internetowe.

Efekty uczenia się:

Zasób wiedzy dotyczącej termicznych metod unieszkodliwiania odpadów, pozwalający na ocenę zalet oraz ograniczeń stosowania każdej z nich z uwzględnieniem aspektów prawnych, technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Umiejętność zaprezentowania wystąpienia na zadany temat, związany z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach, w oparciu o samodzielnie zgromadzone materiały źródłowe i przeglądowe i sporządzoną na ich podstawie prezentację multimedialną.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia (na ocenę) jest obecność na zajęciach oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Łotowski
Prowadzący grup: Zenon Łotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia nieorganiczna 310-JBS1-1CHN
Chemia organiczna 310-JBS1-2CHOR
Podstawy gospodarki odpadami 310-JBS1-1PGO
Regionalna gospodarka odpadami 310-JBS1-1RGD

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)