Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biodegradacja i recykling materiałów polimerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-3BRM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biodegradacja i recykling materiałów polimerowych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
III rok I stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. zimowy
Strona przedmiotu: https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/iwona-misztalewska-turkowicz-12/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają studentowi problem odpadów polimerowych. Pozwalają poszerzyć wiedzę z zakresu recyklingu odpadów polimerowych oraz nowoczesnych technik wytwarzania materiałów biodegradowalnych.

Zajęcia praktyczne wskażą nowoczesne metody analizy materiałów polimerowych oraz procesów badania biodegradacji.

Literatura:

1. Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego; Ewa Klugmann-Radziemska, Józef T. Haponiuk, Janusz Datta, Krzysztof Formela, Maciej Sienkiewicz, Marcin Włoch, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

2. Odzysk i recykling materiałów polimerowych; redakcja naukowa Jacek Kijeński, Andrzej K. Błędzki, Regina Jeziórska, Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Biotechnologia w ochronie środowiska; Ewa Klimiuk, Maria Łebkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Mikroorganizmy i tworzywa : skrypt dla studentów; Bożena Nowak i Jolanta Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Efekty uczenia się:

1. Wyjaśnia podstawowe zasady i teorie w zakresie biodegradacji i recyklingu materiałów polimerowych.

2. Posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną związaną z tworzywami polimerowymi syntetycznymi (np. PS, PE) oraz naturalnymi (np. celuloza, skrobia).

3. Objaśnia związki pomiędzy budową molekularną a możliwością biodegradacji tworzywa polimerowego.

4. Wymienia sposoby przemysłowego odzysku i recyklingu materiałów polimerowych.

5. Zna metody analizy i identyfikacji materiałów polimerowych.

6. W sposób świadomy i zgodnie z posiadaną wiedzą przyczynia się do zmniejszenia ilości wyprodukowanych odpadów.

7. Posiada umiejętność gromadzenia argumentów dotyczących kontrowersyjnych tematów związanych z recyklingiem tworzyw polimerowych i przedstawiania ich grupie studenckiej.

8. Operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w rozwiązywaniu typowych problemów z zakresu chemii w trakcie wykonywania

zajęć laboratoryjnych dotyczących biodegradacji i recyklingu różnych materiałów.

9. Operuje podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metodami i technikami ergonomii potrzebnymi przy organizacji warsztatu pracy.

10. Posiada umiejętność identyfikacji i segregacji tworzyw polimerowych. Posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania symulacji biodegradacji.

11. Interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperymentów, sporządza sprawozdania.

KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_UW3, KP6_UK2, KP6_UO1, KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania studenta do zajęć laboratoryjnych – sprawdzian testowy przed rozpoczęciem ćwiczeń.

Zaliczenie praktyczne zadań podczas zajęć; ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadania laboratoryjnego – dokumentowane w sprawozdaniu z zadania laboratoryjnego.

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do zaliczenia po otrzymaniu pozytywnej oceny z laboratorium

Zaliczenie pisemne i/lub ustne na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Misztalewska-Turkowicz
Prowadzący grup: Iwona Misztalewska-Turkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)