Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-3ZAS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
III rok I stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy prawa ochrony środowiska 310-JBS1-1PPO

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę z zakresu podstaw prawa ochrony środowiska oraz ekonomii środowiska

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu systemu zarządzania użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska w Polsce, z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych i Unii Europejskiej. Studenci poznają teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem w Polsce, regulacje prawne i dokumenty planistyczne oraz system instytucjonalny zarządzania środowiskiem. Zapoznają się także z systemem środków i instrumentów zarządzania środowiskiem.

Pełny opis:

1. Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

2. Profil studiów: Ogólnoakademicki

3. Forma studiów: stacjonarne

4. Język przedmiotu: Język polski

5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

6. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

7. Rok studiów /semestr: trzeci rok / piąty semestr

8. Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład -15 godzin, Konwersatorium- 15 godzin

9. Punkty ECTS: 3

10. Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w konwersatorium - 15 godz.

Udział w konsultacjach – 3 godz.

Przygotowanie do zaliczenia wykładu – 8 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

Wykonanie zadań domowych - 10 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 33 godz., 1,5 ECTS

o charakterze praktycznym – 25 godz, 0,8 ECTS

Literatura:

B.Poskrobko, T.Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa, 2012

B.Rakoczy, B.Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Wolters Kluwer 2018.

Literatura dodatkowa:

U.Szymańska, E.Zębek, Prawo i ochrona środowiska : prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.

Bazy aktów prawnych - prawo.sejm.gov.pl

Efekty uczenia się:

Student:

W01 Student ma ogólną wiedzę o zasadach zarządzania ochroną środowiska, w tym instytucjach za nie odpowiedzialnych oraz o przesłankach zarządzania ochroną środowiska

W02 ma podstawową wiedzę na temat relacji przedsiębiorstwo-środowisko, w tym w szczególności obowiązki przedsiębiorstwa z zakresu ochrony środowiska W03 orientuje się w systemie instrumentów zarządzania środowiskiem w Polsce

U01 potrafi posługiwać się normami i regułami z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym prawnymi i zawodowymi, jednocześnie rozumiejąc etyczny wymiar takiej działalności, wykorzystuje tę umiejętność do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania środowiskiem

K01 potrafi odpowiednio planować pracę zespołową, w tym określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu

K02 poprawnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wpływem działalności człowieka na stan środowiska

K03 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu i realizacji projektów społecznych z zakresu zarządzania środowiskiem oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki takiej aktywności

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć lub w domu oraz na podstawie kolokwium końcowego (każda forma aktywności jest punktowania).

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

•- 51-60% - dst

•- 61-70% - dst+

•- 71-80% - db

•- 81-90% - db+

•- 91-100% - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)