Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru VIII - Entomologia kryminalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-1PDW8A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru VIII - Entomologia kryminalistyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiI kryminalistycznej i sądowej -przedm.fakultatywne
I rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawy oraz ogólne zagadnienia dotyczące entomologii kryminalistycznej. Z tego powodu wiedza specjalistyczna przed rozpoczęciem nauki przedmiotu nie jest wymagana.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z entomologią kryminalistyczną. Student pozna gatunki oraz cykle rozwojowe owadów przydatnych do ustalania czasu od momentu zgonu. Omówiony zostanie proces rozkładu zwłok oraz zjawiska mu towarzyszące. Przybliżone zostaną procedury pobierania prób ze zwłok z ich późniejszą analizą w laboratorium.

Pełny opis:

Entomologia Sądowa – przedmiot do wyboru, nauki biologiczne, I rok, II stopień, semestr 2, 3ECTS, 15W, 15 L,

Profil ogólnoakademicki,

Ogólny nakład pracy studenta 75 h (3 ECTS);

Przygotowanie się do zajęć i egzaminów – 41,3 (1,7 ECTS)

Zaliczenia, egzaminy, konsultacje 3,8 h (0,2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Kaczorowska, A. Draber-Mońko Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

2. Skowronek R., Chowaniec Cz. 2010. Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość. Arch. Med. Sąd. Krym., ARCH. MED. SĄD., 55-58.

3. Błaszak Cz. 2011. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN Wydawnictwo Naukowe.

Literatura uzupełniająca:

1. Amendt J. i in. 2009. Current conceptions in Forensic Entomology. Springer.

2. Byrd J. H., Castner J/ L. 2009. Forensic entomology. The utility of arthropods in legal investigations. Second edition, CRC Press, Boca Raton, Londyn.

3. R. Skowronek "Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej". Śląski Uniwersytet Medyczny

4. M. Benecke. 2001. A brief history of forensic entomology. Forensic Sci. Int. 120: 2–14.

5. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 1: Wprowadzenie.

"Problemy Kryminalistyk I" 267: 5-17.

6. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 2: Muchówki.

"Problemy Kryminalistyk I" 268: 26-38.

7. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 3: Chrząszcze.

"Problemy Kryminalistyk I" 269: 5-21.

Efekty uczenia się:

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty obiekty i zjawiska obejmujące zaawansowaną wiedzę, w zakresie chemii sądowej i kryminalistycznej, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku,

student zna i rozumie techniki i metody do rozwiązania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku,

student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z nietypowymi problemami badawczymi w zakresie studiowanego kierunku,

student potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, oraz prawa i kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań projektowych z zakresu studiowanego kierunku,

student potrafi projektować nowoczesny proces badawczy lub pomiarowy, opracowując do tego celu metody analityczne,

student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, także w języku angielskim; oraz komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców,

student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,

student jest gotów do ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena z kolokwium.

3. Prawidłowe wykonanie zadań podczas zajęć laboratoryjnych.

4. Pozytywna ocena ze sprawozdania prac laboratoryjnych

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-

Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych

egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawy oraz ogólne zagadnienia dotyczące entomologii kryminalistycznej. Wiedza specjalistyczna przed rozpoczęciem nauki przedmiotu nie jest wymagana.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z entomologią kryminalistyczną. Student pozna gatunki oraz cykle rozwojowe owadów przydatnych do ustalania czasu od momentu zgonu. Omówiony zostanie proces rozkładu zwłok oraz zjawiska mu towarzyszące. Przybliżone zostaną procedury pobierania prób ze zwłok z ich późniejszą analizą w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Kaczorowska, A. Draber-Mońko Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

2. Skowronek R., Chowaniec Cz. 2010. Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość. Arch. Med. Sąd. Krym., ARCH. MED. SĄD., 55-58.

3. Błaszak Cz. 2011. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN Wydawnictwo Naukowe.

Literatura uzupełniająca:

1. Amendt J. i in. 2009. Current conceptions in Forensic Entomology. Springer.

2. Byrd J. H., Castner J/ L. 2009. Forensic entomology. The utility of arthropods in legal investigations. Second edition, CRC Press, Boca Raton, Londyn.

3. R. Skowronek "Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej". Śląski Uniwersytet Medyczny

4. M. Benecke. 2001. A brief history of forensic entomology. Forensic Sci. Int. 120: 2–14.

5. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 1: Wprowadzenie.

"Problemy Kryminalistyk I" 267: 5-17.

6. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 2: Muchówki.

"Problemy Kryminalistyk I" 268: 26-38.

7. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 3: Chrząszcze.

"Problemy Kryminalistyk I" 269: 5-21.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawy oraz ogólne zagadnienia dotyczące entomologii kryminalistycznej. Wiedza specjalistyczna przed rozpoczęciem nauki przedmiotu nie jest wymagana.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z entomologią kryminalistyczną. Student pozna gatunki oraz cykle rozwojowe owadów przydatnych do ustalania czasu od momentu zgonu. Omówiony zostanie proces rozkładu zwłok oraz zjawiska mu towarzyszące. Przybliżone zostaną procedury pobierania prób ze zwłok z ich późniejszą analizą w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Kaczorowska, A. Draber-Mońko Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

2. Skowronek R., Chowaniec Cz. 2010. Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość. Arch. Med. Sąd. Krym., ARCH. MED. SĄD., 55-58.

3. Błaszak Cz. 2011. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN Wydawnictwo Naukowe.

Literatura uzupełniająca:

1. Amendt J. i in. 2009. Current conceptions in Forensic Entomology. Springer.

2. Byrd J. H., Castner J/ L. 2009. Forensic entomology. The utility of arthropods in legal investigations. Second edition, CRC Press, Boca Raton, Londyn.

3. R. Skowronek "Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej". Śląski Uniwersytet Medyczny

4. M. Benecke. 2001. A brief history of forensic entomology. Forensic Sci. Int. 120: 2–14.

5. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 1: Wprowadzenie.

"Problemy Kryminalistyk I" 267: 5-17.

6. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 2: Muchówki.

"Problemy Kryminalistyk I" 268: 26-38.

7. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 3: Chrząszcze.

"Problemy Kryminalistyk I" 269: 5-21.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawy oraz ogólne zagadnienia dotyczące entomologii kryminalistycznej. Wiedza specjalistyczna przed rozpoczęciem nauki przedmiotu nie jest wymagana.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z entomologią kryminalistyczną. Student pozna gatunki oraz cykle rozwojowe owadów przydatnych do ustalania czasu od momentu zgonu. Omówiony zostanie proces rozkładu zwłok oraz zjawiska mu towarzyszące. Przybliżone zostaną procedury pobierania prób ze zwłok z ich późniejszą analizą w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Kaczorowska, A. Draber-Mońko Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

2. Skowronek R., Chowaniec Cz. 2010. Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość. Arch. Med. Sąd. Krym., ARCH. MED. SĄD., 55-58.

3. Błaszak Cz. 2011. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN Wydawnictwo Naukowe.

Literatura uzupełniająca:

1. Amendt J. i in. 2009. Current conceptions in Forensic Entomology. Springer.

2. Byrd J. H., Castner J/ L. 2009. Forensic entomology. The utility of arthropods in legal investigations. Second edition, CRC Press, Boca Raton, Londyn.

3. R. Skowronek "Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej". Śląski Uniwersytet Medyczny

4. M. Benecke. 2001. A brief history of forensic entomology. Forensic Sci. Int. 120: 2–14.

5. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 1: Wprowadzenie.

"Problemy Kryminalistyk I" 267: 5-17.

6. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 2: Muchówki.

"Problemy Kryminalistyk I" 268: 26-38.

7. S. Matuszewski. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania

czasu śmierci w lasach Polski. Część 3: Chrząszcze.

"Problemy Kryminalistyk I" 269: 5-21.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.