Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-2JEO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
II rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według ESKJO.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej.

Pełny opis:

Studia drugiego stopnia; profil ogólnoakademicki; studia stacjonarne; język obcy branżowy; przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany; II rok III semestr 30h. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ oraz znajomość słownictwa specjalistycznego z dziedziny Chemii. Liczba godzin: 30h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia w sali 30 h. (w tym max 6 h online).Punkty ECTS:2 Forma zaliczenia: egzamin ustny.

Literatura:

1. Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith, Career Paths Law 2.Halina Sierocka Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika 3.http://www.cengage.com/custom/enrichment_modules.bak/data/0759390851_Forensics_Chapter_watermark.pdf 4.https://www.forensichandbook.com/topics/trace-evidence/ 5.http://sciencespot.net/Media/FrnsScience/physevidencecard.pdf 6. A. Jackson, J. Jackson Forensic Science 7.https://ed.ted.com/lessons 8.aboutforensics.co.uk

Efekty uczenia się:

A7S_UW2 potrafi przygotowywać opracowania naukowe w języku angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan

wiedzy

A7S_UK2 potrafi porozumieć się w środowisku naukowym i zawodowym językiem angielskim

A7S_UK3 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz potrafi posługiwać się językiem

obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej

terminologii

A7S_KK2 jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach nauki i innych aspektach działalności absolwenta

studiowanego kierunku i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały, także w języku obcym

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza sprawdzana jest w formie, wypowiedzi pisemnych (streszczenie artykułu) oraz aktywności na zajęciach. Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Markowska
Prowadzący grup: Agnieszka Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Markowska
Prowadzący grup: Agnieszka Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Markowska, Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Agnieszka Markowska, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)