Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Wybrane aspekty badań nielegalnych laboratoriów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-2MON3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Wybrane aspekty badań nielegalnych laboratoriów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.monograficzne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu chemii organicznej i metod syntezy. Powinien odbyć laboratorium z chemii organicznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studenta z problematyką narkotyków syntetycznych, stosowanymi metodami syntezy wybranych związków psychoaktywnych oraz rodzajami zabezpieczanych śladów podczas oględzin laboratorium, szacowaniem wydajności procesu i zagrożeniami występującymi w nielegalnych laboratoriach.

Pełny opis:

Wybrane aspekty badań nielegalnych laboratoriów

profil studiów ogólnoakademicki,

Studia stacjonarne

Przedmiot do wyboru

II rok, 1 semestr studiów II stopnia,

Wykład 15 h, praca własna studenta 10 h

2 punkty ECTS,

Wykład ma za zadanie przybliżyć zagadnienia dotyczące ujawniania i likwidacji przez Policję nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod pobierania śladów do badań i zagrożeń występujących podczas ww działań w oparciu o praktyczne przykłady.

Literatura:

Christian D. R., Forensic Investigation of Clandestine Laboratories, wyd. CRC Press, 2004

Krawczyk W. Nielegalne laboratoria narkotykowe, wyd. CLKP, 2015

Efekty uczenia się:

Student:

P7S_WG1 w pogłębionym stopniu wyjaśnia fakty, obiekty i zjawiska obejmujące zaawansowaną wiedzę, z zakresie chemii kryminalistycznej i sądowej, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku

P7S_WG4 wykazuje zrozumienie technik i metod niezbędnych do rozwiązania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku.

P7S_UW1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, oraz formułować wnioski.

P7S_UK1 jest gotów do ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

P7S_UK3 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.

P7S_KK1 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz

P7S_KR1 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów

P7S_KR3 jest gotów do rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania etosu zawodu

P7S_KO3 jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: uzyskanie 51% poprawnych odpowiedzi z pracy pisemnej.

Ocena końcowa zostanie wystawiona zgodnie z poniższym kryterium.*

bardzo dobry 5.0 (91-100%)

dobry plus 4.5 (82-90%)

dobry 4.0 (72-81%)

dostateczny plus 3.5 (62-71%)

dostateczny 3.0 (52-61%)

niedostateczny 2.0 (51% i poniżej)

*Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Trynda
Prowadzący grup: Anna Trynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)