Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-2PSP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
II rok II stopień Chemia kryminalistyczna i sądowa sem. letni
Punkty ECTS i inne: 17.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kształcenie umiejętności integrowania zdobytej na studiach wiedzy i wykorzystywania jej do rozwiązywania opracowywanego w ramach

pracy magisterskiej problemu badawczego.

Skrócony opis:

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności dobierania i stosowania właściwych metod do rozwiązania problemu

badawczego, planowania i wykonywania badań, opracowania i interpretacji wyników oraz formułowania wniosków

Poszerzenie wiedzy o metodach zdobywania informacji naukowych oraz przygotowania i pisania pracy naukowej z poszanowaniem praw

autorskich i własności intelektualnej.

Wpojenie potrzeby dokształcania się i systematycznego zapoznawania się z aktualną literaturą naukową i odpowiedzialnego

przygotowania się do wykonywania pracy zawodowej.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki,

17 ECTS,

Przedmiot obejmuje zajęcia laboratoryjne oraz pracę z literaturą naukową.

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć :

- wykorzystywana podczas zajęć - literatura podstawowa: z zakresu wybranej specjalności

- książki i artykuły naukowe związane z wybraną specjalnością i/lub tematyką pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca

Książki i artykuły naukowe związane z wybraną specjalnością i/lub tematyką pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

A7S_WG1-W pogłębionym stopniu wyjaśnia fakty, obiekty i zjawiska obejmujące zaawansowaną wiedzę, z zakresie chemii

kryminalistycznej i sądowej, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku;

A7S_WG3- stosuje metody i narzędzia informatyczne stosowane do numerycznego i statystycznego opracowania danych;

A7S_WG4- Wykazuje zrozumienie technik i metod niezbędnych do rozwiązania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji

wyników w zakresie studiowanego kierunku

A7S_WK5zna i rozumie zagadnienia dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością;

A7S_UO1 - potrafi kierować pracą zespołu oraz zachowywać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku

przemysłowym lub laboratoryjnym;

A7S_KO3 - jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach nauki i innych aspektach działalności absolwenta

studiowanego kierunku i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały, także w języku obcym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

obserwacja pracy studenta i analiza postępów w badaniach;

przeprowadzenie zaplanowanych badan oraz przygotowanie prezentacji wyników.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie wstępu oraz przeglądu literaturowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Magda Bielicka, Alina Dubis, Ewa Gorodkiewicz, Izabella Jastrzębska, Katarzyna Karwowska, Urszula Klekotka, Marta Malinowska, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Aneta Petelska, Elżbieta Regulska, Joanna Romanowska, Aneta Sokół, Anna Trynda, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kształcenie umiejętności integrowania zdobytej na studiach wiedzy i wykorzystywania jej do rozwiązywania opracowywanego w ramach

pracy magisterskiej problemu badawczego.

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności dobierania i stosowania właściwych metod do rozwiązania problemu

badawczego, planowania i wykonywania badań, opracowania i interpretacji wyników oraz formułowania wniosków

Poszerzenie wiedzy o metodach zdobywania informacji naukowych oraz przygotowania i pisania pracy naukowej z poszanowaniem praw

autorskich i własności intelektualnej.

Wpojenie potrzeby dokształcania się i systematycznego zapoznawania się z aktualną literaturą naukową i odpowiedzialnego

przygotowania się do wykonywania pracy zawodowej.

Pełny opis:

Zasady funkcjonowania laboratorium badawczego lub pracy w terenie. Specyfika pracy naukowej, techniki badawcze z zakresu wybranej

specjalności.

Opracowanie koncepcji i planu pracy, określenie celu i metod badań.

Zbieranie materiału, wykonywanie badań naukowych właściwych dla wybranego problemu badawczego.

Opracowanie i interpretacja wyników badań. Formułowanie wniosków.

Wyszukiwanie literatury naukowej z zakresu przedstawianego w ramach pracy magisterskiej problemu badawczego..

Opracowanie i redagowania pracy magisterskiej z poszanowaniem własności intelektualnej autorów wykorzystywanej literatury naukowej.

Celem kształcenia w obrębie tego modułu jest zapoznanie się z aparaturą pomiarową

na Wydziale Chemii, a następnie samodzielne wykonanie pracy magisterskiej obejmującej etap

zbierania literatury, planowania, wykonania doświadczeń, opracowania wyników

oraz zaprezentowania ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi w pracy

magisterskiej oraz zapoznanie studenta z zagadnieniami ochrony własności intelektualnej.

Celem kształcenia w obrębie tego modułu jest także pogłębienie wiedzy specjalistycznej,

zawodowej oraz zapoznanie studenta ze współczesnymi trendami w chemii.

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć :

- wykorzystywana podczas zajęć - literatura podstawowa: z zakresu wybranej specjalności

- książki i artykuły naukowe związane z wybraną specjalnością i/lub tematyką pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca

Książki i artykuły naukowe związane z wybraną specjalnością i/lub tematyką pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: Alina Dubis, Adam Frankowski, Katarzyna Karwowska, Anna Trynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)