Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-2SMR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
II rok II stopień Chemia kryminalistyczna i sądowa sem. letni
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium realizowane jest zdalnie lub stacjonarnie w wymiarze 30 godzin lekcyjnych.

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 250 godzin, wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 34 h.

Skrócony opis:

Celem kształcenia w obrębie tego modułu jest zaprezentowanie wyników pracy magisterskiej obejmującej etap zbierania literatury,

planowania, opracowania wyników oraz przedstawienie ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje 30 h.. prowadzony jest w formie seminarium, student może uzyskać 10 punktów ECTS.

Literatura:

Literatura polecana przez promotora pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

W pogłębionym stopniu zna i rozumie fakty, obiekty i zjawiska obejmujące zaawansowaną wiedzę, z zakresie chemii kryminalistycznej i

sądowej, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku - KA7_WG1;

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; wymogi i procedury polskich

oraz europejskich Urzędów Patentowych - KA7_WK3;

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować

uzyskane informacje oraz dokonywać ich krytycznej oceny, oraz formułować wnioski - KA7_UW1;

Potrafi dokonać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji uzyskanych wyników i stosowanych metod analitycznych

wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki -KA7_UW6;

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, także w języku angielskim; oraz komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami

odbiorców- KA7_UK1;

Jest gotów do profesjonalnego zachowania, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania

tych zasad- KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Czynny udział w zajęciach,

Pozytywna ocena prezentacji wyników pracy magisterskiej,

Pozytywna ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi podczas dyskusji,

Bieżąca ocena studenta podczas wystąpienia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Alina Dubis, Izabella Jastrzębska, Beata Kalska-Szostko, Barbara Leśniewska, Aneta Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: Aneta Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)