Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemiczny monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-3CMS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemiczny monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją, zadaniami i funkcjonowaniem Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w Polsce, czynnikami powodującymi zanieczyszczenie poszczególnych komponentów środowiska oraz jego stanem i normami jakościowymi. Studenci zapoznają się również ze sposobami pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do analizy, z metodami analitycznymi stosowanymi w monitoringu środowiska oraz z system zapewnienia i kontroli jakości w PMŚ.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr: III rok/V semestr

Wymagania wstępne: chemia analityczna, analiza instrumentalna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 45 godzin (wykład 15 godzin, laboratorium 30 godzin)

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną; laboratorium - eksperyment chemiczny

Punkty ECTS: 4.00

Wskaźniki ilościowe:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100.0 godz.

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50.6 godz.

2) o charakterze praktycznym: 85.0 godz.

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 100.0 godz.

Wykłady: 15.0 godz.

Zajęcia pozawykładowe: 30.0 godz.

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów: 49.4 godz.

Zaliczenia/egzamin/konsultacje: 5.6 godz.

Literatura:

Program Państwowego Monitoringu Środowiska.

Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące monitoringu powietrza, wód i gleby.

Alloway B.J., Ayres D.C. 1999. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, PWN, Warszawa.

Raporty o stanie środowiska w Polsce i Europie.

Pozycje z Biblioteki Monitoringu Środowiska, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, np. K. Juda-Rezler i B. Toczko, Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, Warszawa 2016.

Kwiatkowska-Malina J. 2012. Monitoring środowiska przyrodniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Konieczka P., Namieśnik J., 2007. Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, WNT, Warszawa.

Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z. 2010. Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Hermanowicz W., Dojlido J. 1999. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych związanych z kontrolą środowiska, funkcjonowaniem Państwowego Monitoringu Środowiska i informowaniem społeczeństwa o stanie środowiska (K_W13).

Wymienia rodzaje i źródła zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego oraz sposoby oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko (K_W02, K_W11).

Dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu pobierania i przygotowania próbek środowiskowych oraz metod ich analizy stosowanych do oceny stanu środowiska naturalnego w ramach PMŚ (K_W10, K_U04, K_U12).

Dysponuje wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi zasad opracowywania i gromadzenia danych z monitoringu. Na podstawie wyników analiz i norm potrafi dokonać klasyfikacji elementu środowiska. Przedstawia w formie pisemnej raporty z oznaczania wybranych zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych (K_W10, K_W11, K_U03, K_U05).

Dyskutuje i pracuje w grupie nad postawionymi problemami (K_K04).

Postępuje zgodnie z zasadami BHP (K_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne na ocenę

Laboratorium - zaliczenie na ocenę (wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie pisemnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń, uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Malejko
Prowadzący grup: Julita Malejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.