Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena oddziaływania na środowisko w aspekcie praktycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-3ODS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania na środowisko w aspekcie praktycznym
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pokazanie studentowi praktycznego aspektu regulacji prawnych oraz administracyjnych stosowanych w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje zasady kwalifikowania przedsięwzięć do sporządzania raportu. Student poznaje rolę inwestora, organów administracyjnych, służb ochrony środowiska, organizacji pozarządowych i społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Student ocenia kompletnyość raportów oddziaływania na środowisko.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, ochrona środowiska

Rok studiów/semestr: III rok I stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 3

Laboratorium na celu pokazanie praktycznych aspektów działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w procedurę ooś.

Literatura:

1. Problemy Ocen Środowiskowych. Kwartalnik. Wydawca i redakcja – EKO-KONSULT, Gdańsk-Warszawa.

2. Akty prawa krajowego i unijnego dotyczącego procedury ooś.

3. Raporty

Efekty uczenia się:

1. Student ocenia potrzebę realizacji przedsięwzięcia i jego przewidywany wpływ na środowisko. KA_WG7 ,KA_WG10

2. Student poznaje wymogi obowiązujące przy tworzeniu raportu oddziaływania na środowisko. KA_UW2

3. Student ocenia stan ekologiczny środowiska, rozpoznaje i wyjaśnia zagrożenia na podstawie zgromadzonych informacji źródłowych o terenie planowanym pod realizację przedsięwzięcia i będącym w zasięgu jego oddziaływania. KA_WG5, KA_UW4

4. Student poznaje sposoby oceny dokumentacji ooś.

5. Student charakteryzuje prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty problematyki ochrony i kształtowania środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie, prezentacji multimedialnej , testów i sprawozdań w e-learningu. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.