Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-3OWO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona wód
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasobami hydrosfery, potencjalnymi źródłami degradacji wód oraz możliwościami ich ochrony. Student poznaje przyczyny i skutki eutrofizacji wód. Potrafi wskazać zmiany w strukturze hydrobiontów w skutek antropopresji. Poznaje różnorodne metody rekultywacji wód. Zapoznaje się z najnowszymi technikami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Potrafi interpretować krajowe i unijne przepisy prawno-administracyjne w zakresie ochrony wód.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, ochrona środowiska

Rok studiów/semestr: III rok I stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

30 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

laboratorium: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 5 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 0,6 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10 godz., 0,4 pkt. ECTS

Wykład ma za zadanie przybliżyć zagadnienia związane z ochroną zasobów wodnych w aspekcie praktycznym i prawnym

Laboratorium na celu pokazanie praktycznych aspektów działania oceny i kontroli jakości wód.

Literatura:

1. Chełmicki W. Woda Zasoby, degradacja, ochrona. PWN Warszawa, 2012

2. Aktualne rozporządzenia Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia

3. Żmudziński L.(red), 2002. Słownik Hydrobiologiczny. PWN, Warszawa

4. Bogdanowicz R., Jokiel P. Pociask-Karteczka (red.) 2012. Wody w parkach narodowych Polski. Kraków

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wyjaśnić wzajemne relacje pomiędzy abiotycznymi i biotycznymi składowymi środowiska wodnego. KA6_WG1, KA6_WG5, KA6_WG7

2. Student rozróżnia typy zagrożeń wód, potrafi wskazać metody ich ograniczenia i/lub eliminacji w oparciu o zalety i wady stosowanych rozwiązań. KA6_WG7

3. Student identyfikuje podstawowe związki pomiędzy aktywnością gospodarczą człowieka a stanem środowiska wodnego. KA6_WG7, KA6_UW4

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje w czasie prezentacji multimedialnej (laboratorium) i pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów.

Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.