Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1BHP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów oraz prowadzenia przez studentów badań eksperymentalnych i terenowych. Celem zajęć jest przekazanie studentom niezbędnych informacji, gruntowanie uzyskanej przez nich wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności z zakresu przepisów i zasad bhp obowiązujących na Uczelni. Wskazane zostaną nadto wzorce właściwego zachowania w razie wypadku i w sytuacjach zaistniałych zagrożeń na Uczelni oraz przekazane racjonalnie uzasadnione wnioski profilaktyczne.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, ogólnouczelniany

Dziedzina nauk społecznych, nauki o bezpieczeństwie

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 5 godz.

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz. w tym: udział w wykładach: 5 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 19,4 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 0,6 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 5,6 godz. (0,2 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 20 godz. (0,8 ECTS)

Literatura:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) – Dział X oraz przepisy wykonawcze do tego kodeksu – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 t.j. z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090)

3. Przepisy wewnętrzne obowiązujące na Uniwersytecie w Białymstoku dotyczące BHP

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii i higieny pracy a także ochrony własności intelektualnej (KA6_WK9)

2. Student potrafi pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO10)

3. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR4)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność studenta na wszystkich wykładach jest obowiązkowa. Test zamknięty na zakończenie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zdanowicz
Prowadzący grup: Bożena Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zdanowicz
Prowadzący grup: Bożena Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.