Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1BIK
Kod Erasmus / ISCED: 13.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii komórki. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę i podstawowe zasady funkcjonowania komórek. Dodatkowo student zapoznaje się z niektórymi metodami stosowanymi w laboratoriach biologicznych. Przedmiot ukazuje studentowi komórkę jako wysoce dynamiczną, podstawową strukturę budującą wszystkie organizmy żywe, jak też przedstawia na płaszczyźnie funkcjonalno-strukturalnej podstawowe procesy fizjologiczne zapewniające życie komórce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

100 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 55 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 90 godz., 3,6 pkt. ECTS

Wykład:

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania komórki prokariotycznej i eukariotycznej (roślinnej i zwierzęcej) jak też podstawowych metod badania komórek.

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się różnymi typami mikroskopów, przygotowywania i barwienia preparatów mikroskopowych i stosowania innych technik laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B., Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki. Wyd. III. PWN warszawa, 2019.

2. E. Pyza, G. Tylko, W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN i PZWL Warszawa, 2022.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia., PWN Warszawa, 2019.

2. T.A. Brown, Genomy., PWN Warszawa, 2019.

3. Mescher AL. 2020 Histologia. Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student zna i rozumie złożone zależności pomiędzy budową i funkcją struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów. KP6_WG2

2. Student zna i rozumie złożone procesy, w tym biochemiczne, zachodzące na poziomie molekularnym, komórkowym i całego organizmu. KP6_WG3

3. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, w tym na poziomie molekularnym oraz metody i techniki prowadzenia badań terenowych. KP6_WG10

Umiejętności

4. Student potrafi właściwie dobrać i zastosować różnorodne metody laboratoryjne i terenowe, także w warunkach nie w pełni przewidywalnych, w celu wykonania prostych badań biologicznych, prowadzić dokumentację badań i wnioskowanie. KP6_UW4

5. Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. KP6_UK1

Kompetencje społeczne

6. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność i przydatność w praktyce zawodowej. KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin pisemny (test zamknięty jednokrotnego wyboru i pytania otwarte).

laboratoria - zaliczenie na ocenę laboratoriów (dwa sprawdziany pisemne), sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów,

sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)