Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1BIK
Kod Erasmus / ISCED: 13.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii komórki. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę i podstawowe zasady funkcjonowania komórek. Przedmiot ukazuje studentowi komórkę jako wysoce dynamiczną, podstawową strukturę budującą wszystkie organizmy żywe, jak też przedstawia na płaszczyźnie funkcjonalno-strukturalnej podstawowe procesy fizjologiczne zapewniające życie komórce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

125 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 56 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 68 godz., 2,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 110 godz., 4,4 pkt. ECTS

Wykład:

Student uzyskuje wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania komórki prokariotycznej i eukariotycznej (roślinnej i zwierzęcej).

Laboratorium:

Student nabywa praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się różnymi typami mikroskopów, przygotowywania i barwienia preparatów mikroskopowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2016.

2. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2013

3. U. Welsch, Cytologia i Histologia Sobotta. Atlas Histologii,

Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia., PWN Warszawa, 2019.

2. T.A. Brown, Genomy., PWN Warszawa, 2012.

3. R. Southwood, Historia Życia, Świat Książki, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

1. Student identyfikuje pochodzenie i podstawowe cechy struktury i fizjologii komórek pro- i eukariotycznych, roślinnych i zwierzęcych, posługując się terminologią fachową. KA6_WG1, KA6_UW3

2. Student opisuje podstawowe elementy struktury różnych komórek i wiąże je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją. KA6_WG2

3. Student poznaje podstawowe techniki laboratoryjne i nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i barwień, jak też analizy uzyskanych wyników. KA6_WG7, KA6_WU1, KA6_UO10

4. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych. KA6_UO11, KA6_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne zRegulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów (dwa sprawdziany pisemne, sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów, sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem), egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)