Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1EDU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja środowiskowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studentów rozumienia związków między potrzebami człowieka a możliwościami ich zaspokajania wynikającymi ze środowiskowych uwarunkowań (przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych). Scharakteryzowane zostaną najważniejsze wyzwania środowiskowe oraz rolę człowieka w powstawaniu zagrożeń wraz ze sposobami ich przeciwdziałania. Podczas realizacji przedmiotu student pozna cele i zadania nieformalnej edukacji środowiskowej, zapozna się z działalnością instytucji i organizacji zajmujących się edukacją środowiskową, pogłębi rozumienie idei zrównoważonego rozwoju oraz wynikające z tej idei style życia. Student będzie nabywał umiejętność planowania działań służących propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o środowisku wśród różnych grup wiekowych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł przedmiotów podstawowych

Wymagania wstępne: brak

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne,

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godz., konwersatoria - 15 godz., zajęcia terenowe - 16 godz.

Metody dydaktyczne: wykład ilustrowany prezentacja multimedialna, referat ilustrowany prezentacją, dyskusja, obserwacja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., tym:

a/ udział w wykładzie - 15 godz.

b/ udział w konwersatoriach: 15 godz.;

c/ udział w zajęciach terenowych 16 godz.;

d/ udział w konsultacjach/ zaliczeniach 4 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć, zaliczeń): 50 godz.;

W ramach wykładu studenci zapoznają się z celami i zadaniami edukacji o środowisku i dla środowiska, formalnej i nieformalnej. Poznają również założenia Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz edukacji globalnej. Studenci poznają relacje człowiek -przyroda w różnych okresach historycznych (od powstania homo sapiens po współczesność), a także współczesne aspekty tych relacji i znaczenie wiedzy środowiskowej w podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom środowiska.

W ramach konwersatorium analizuje się współczesne problemy środowiska człowieka w aspekcie przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Analizuje skutki konsumpcyjnego stylu życia oraz poznaje alternatywne style życia wynikające z idei zrównoważonego rozwoju. Omawia się znaczenie działalności ruchów społecznych i działań jednostek w budowaniu postaw prośrodowiskowych.

W ramach zajęć terenowych studenci poznają formy edukacji nieformalnej prowadzone przez wybrane instytucje (np. ogród botaniczny , ośrodki edukacji przyrodniczej, muzea przyrodnicze) funkcjonujące w województwie podlaskim oraz konstruują przyrodniczą grę terenowe lub przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną z wykorzystaniem terenu wokół kampusu uniwersyteckiego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Godlewska –Lipowa W.A., Ostrowski J., Y. 2007 – Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii. Wyd. UW-M, Olsztyn

2. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

3. Potyrała K. (red.) 2011 - Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

4. Domka L. 2001 – Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

Literatura uzupelniająca:

1. Kozłowski S. 2005 – Przyszłość ekorozwoju. KUL, Lublin

2. Wolański L. 2006 – Ekologia człowieka. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

3. Karaczun Z., M., Obidosko G., Indeka L. 2016- Ochrona środowiska - współczesne problemy. Wyd. SGGW Warszawa

4. Berdo J. 2006 – Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą. Wydawnictwo Earth Conservation, Sopot (dostępna w Internecie pod adresem www.ziemia.org

5. Siemiński M. 2007 - Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

6. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska Warszawa 2001

7.Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf

The Economic Cost of Climate Change in Europe:

Synthesis Report on State of Knowledge and Key Research Gaps

https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2018/2811-coacch-review-synthesis-updated-june-2018.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student zna i rozumie zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony zasobów przyrodniczych KA6_WG5

2. Student zna i rozumie uwarunkowania etyczne i prawne funkcjonowania nauk biologicznych i innych dyscyplin naukowych KA6_WK10

Umiejętności:

3. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione KA6_UW4

4. Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych KA6_UW6

5. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach KA6_UK8

Kompetencje społeczne:

6. Student jest gotów krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się:

Wykład - udział w rozmowie, dyskusji podczas wykładu

Konwersatorium - ocena wygłoszenia przez studenta referatu ilustrowanego prezentacją multimedialną i pisemne streszczenie wystąpienia

Zajęcia terenowe - ocena pisemnego sprawozdania z zajęć terenowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studentów rozumienia związków między potrzebami człowieka a możliwościami ich zaspokajania wynikającymi ze środowiskowych uwarunkowań (przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych). Scharakteryzowane zostaną najważniejsze wyzwania środowiskowe oraz rolę człowieka w powstawaniu zagrożeń wraz ze sposobami ich przeciwdziałania. Podczas realizacji przedmiotu student pozna cele i zadania nieformalnej edukacji środowiskowej, zapozna się z działalnością instytucji i organizacji zajmujących się edukacją środowiskową, pogłębi rozumienie idei zrównoważonego rozwoju oraz wynikające z tej idei style życia. Student będzie nabywał umiejętność planowania działań służących propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o środowisku wśród różnych grup wiekowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać ugruntowane podstawy wiedzy przyrodniczej, opanowaną umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji podczas studiowania przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godz., konwersatoria - 15 godz., zajęcia terenowe - 16 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 120 godz. w tym:

udział w wykładzie - 15 godz.

udział w konwersatoriach: 15 godz.;

udział w zajęciach terenowych 16 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 59godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 61 godz., 2,03 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 godz., 4 pkt. ECTS

W ramach wykładu studenci zapoznają się z celami i zadaniami edukacji o środowisku i dla środowiska, formalnej i nieformalnej. Poznają również założenia Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz edukacji globalnej. Studenci poznają relacje człowiek -przyroda w różnych okresach historycznych (od powstania homo sapiens po współczesność), a także współczesne aspekty tych relacji i znaczenie wiedzy środowiskowej w podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom środowiska.

W ramach konwersatorium analizuje się współczesne problemy środowiska człowieka w aspekcie przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Analizuje skutki konsumpcyjnego stylu życia oraz poznaje alternatywne style życia wynikające z idei zrównoważonego rozwoju. Omawia się znaczenie działalności ruchów społecznych i działań jednostek w budowaniu postaw prośrodowiskowych.

W ramach zajęć terenowych studenci poznają formy edukacji nieformalnej prowadzone przez wybrane instytucje (np. ogród botaniczny , ośrodki edukacji przyrodniczej, muzea przyrodnicze) funkcjonujące w województwie podlaskim oraz konstruują przyrodniczą grę terenowe lub przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną z wykorzystaniem terenu wokół kampusu uniwersyteckiego.

Literatura:

1. Godlewska –Lipowa W.A., Ostrowski J., Y. 2007 – Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii. Wyd. UW-M, Olsztyn

2. Kozłowski S. 2005 – Przyszłość ekorozwoju. KUL, Lublin

3. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

4. Potyrała K. (red.) 2011 - Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

5. Wolański L. 2006 – Ekologia człowieka. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

6. Domka L. 2001 – Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

7. Karaczun Z., M., Obidosko G., Indeka L. 2016- Ochrona środowiska - współczesne problemy. Wyd. SGGW Warszawa

8. Goldstein J. 2020- Energia dla klimatu, jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu. Wyd. PWN, Warszawa

9. Harari Y. N. 2018- Sapiens od zwierząt do bogów. Wyd. PWN, Warszawa

10. Berdo J. 2006 – Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą. Wydawnictwo Earth Conservation, Sopot (dostępna w Internecie pod adresem www.ziemia.org

11. Siemiński M. 2007 - Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

12. Witryny internetowe organizacji i instytucji związanych z edukacją ekologiczną

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stankiewicz
Prowadzący grup: Alina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studentów rozumienia związków między potrzebami człowieka a możliwościami ich zaspokajania wynikającymi ze środowiskowych uwarunkowań (przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych). Scharakteryzowane zostaną najważniejsze wyzwania środowiskowe oraz rolę człowieka w powstawaniu zagrożeń wraz ze sposobami ich przeciwdziałania. Podczas realizacji przedmiotu student pozna cele i zadania nieformalnej edukacji środowiskowej, zapozna się z działalnością instytucji i organizacji zajmujących się edukacją środowiskową, pogłębi rozumienie idei zrównoważonego rozwoju oraz wynikające z tej idei style życia. Student będzie nabywał umiejętność planowania działań służących propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o środowisku wśród różnych grup wiekowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok studiów pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać ugruntowane podstawy wiedzy przyrodniczej, opanowaną umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji podczas studiowania przedmiotu

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godz., konwersatoria - 15 godz., zajęcia terenowe - 16 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., tym:

a/ udział w wykładzie - 15 godz.

b/ udział w konwersatoriach: 15 godz.;

c/ udział w zajęciach terenowych 16 godz.;

d/ udział w konsultacjach/ zaliczeniach 4 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć, zaliczeń): 50 godz.;

W ramach wykładu studenci zapoznają się z celami i zadaniami edukacji o środowisku i dla środowiska, formalnej i nieformalnej. Poznają również założenia Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz edukacji globalnej. Studenci poznają relacje człowiek -przyroda w różnych okresach historycznych (od powstania homo sapiens po współczesność), a także współczesne aspekty tych relacji i znaczenie wiedzy środowiskowej w podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom środowiska.

W ramach konwersatorium analizuje się współczesne problemy środowiska człowieka w aspekcie przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Analizuje skutki konsumpcyjnego stylu życia oraz poznaje alternatywne style życia wynikające z idei zrównoważonego rozwoju. Omawia się znaczenie działalności ruchów społecznych i działań jednostek w budowaniu postaw prośrodowiskowych.

W ramach zajęć terenowych studenci poznają formy edukacji nieformalnej prowadzone przez wybrane instytucje (np. ogród botaniczny , ośrodki edukacji przyrodniczej, muzea przyrodnicze) funkcjonujące w województwie podlaskim oraz konstruują przyrodniczą grę terenowe lub przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną z wykorzystaniem terenu wokół kampusu uniwersyteckiego.

Literatura:

1. Godlewska –Lipowa W.A., Ostrowski J., Y. 2007 – Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii. Wyd. UW-M, Olsztyn

2. Kozłowski S. 2005 – Przyszłość ekorozwoju. KUL, Lublin

3. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

4. Potyrała K. (red.) 2011 - Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

5. Wolański L. 2006 – Ekologia człowieka. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

6. Domka L. 2001 – Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

7. Karaczun Z., M., Obidosko G., Indeka L. 2016- Ochrona środowiska - współczesne problemy. Wyd. SGGW Warszawa

8. Berdo J. 2006 – Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą. Wydawnictwo Earth Conservation, Sopot (dostępna w Internecie pod adresem www.ziemia.org

9. Siemiński M. 2007 - Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

6. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska Warszawa 2001

7.Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf

The Economic Cost of Climate Change in Europe:

Synthesis Report on State of Knowledge and Key Research Gaps

https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2018/2811-coacch-review-synthesis-updated-june-2018.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.