Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność świata zwierząt cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1RSZ1II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność świata zwierząt cz.1
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostanie przedstawiona różnorodność zwierząt bezkręgowych w ich naturalnych środowiskach. Student pozna faunę charakterystyczną dla różnych środowisk, cechy charakterystyczne i zależności biologiczne spotkanych zwierząt oraz zapozna się z metodami pracy terenowej i taksonomicznej.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziadzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok/II semestr (letni)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: zajęcia terenowe - 16 godz.

Metody dydaktyczne: prace terenowe, projekt, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz., w tym udziała w wykładach: 0 godz.; udział w zajęciach terenowych: 16 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 7 godz., udział w konsultacjach, zaliczeniach egzaminie: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 18 godz. (0,7ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 25 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bellmann H. 2021. Pająki i inne pajęczaki. Multico Oficyna Wydawnicza.

2. Bellmann H. 2011. Błonkówki. Multico Oficyna Wydawnicza

3. Bellmann H. 2010. Ważki. Multico Oficyna Wydawnicza

4. Bellmann H. 2021. Szarańczaki. Multico Oficyna Wydawnicza

5. Gębicki C., Szwedo J. 2013. Atlas i klucz. Owady Polski. Kubajak.

6. Sielezniew M. Dziekańska I. 2010. Motyle dzienne. Multico Oficyna Wydawnicza.

7. Szujecki A. 1998. Entomologia leśna. Tom I, II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Błaszak Cz. 2009. Zoologia. Bezkręgowce. Tom 1. PWN Wydawnictwo Naukowe.

2. Błaszak Cz. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN Wydawnictwo Naukowe.

3. Foelix R. F. 1996. Biology of spiders. Oxford University Press.

4. Ross K. G., Matthews R. W. 1991. The social Biology of Wasps. Comstock Publishing Associates.

5. Quicke D. L. J. 2015. The braconid and ichneumonid parasitoid wasps. Biology, systematics, evolution and ecology. Wiley Blackwell.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

Umiejętności:

3. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2)

4. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne zwierząt, charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

5. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9)

Kompetencje społeczne:

6. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kostro-Ambroziak
Prowadzący grup: Agata Kostro-Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ołdakowski
Prowadzący grup: Łukasz Ołdakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.