Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka dla biologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1SBI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka dla biologów
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu statystyki w zakresie zaawansowanym. Podczas realizacji przedmiotu omawiane są: rachunek prawdopodobieństwa i inne zagadnienia ważne z punktu widzenia statystyki (m. in. funkcje, macierze, kombinatoryka, całki oznaczone), metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego (estymacja, testowanie hipotez); także w zastosowaniach praktycznych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina matematyka (2ECTS), informatyka (0,5 ECTS), nauki biologiczne (0,5 ECTS)

Rok studiów/semestr: I rok, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 10 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, dyskusja, metoda laboratoryjna.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 44 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 10 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 4 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Wykład ma za zadanie przybliżyć studentom (w zakresie zaawansowanym) teorię rachunku prawdopodobieństwa (i innych niezbędnych koncepcji matematycznych), statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego, natomiast laboratoria poświęcone są zastosowaniom praktycznym wykorzystującym wspomnianą wiedzę.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zrozumieć statystykę. P. Jadwiszczak. Wydawnictwo My Book Szczecin 2010.

2. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników A. Łomnicki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.

3. Matematyka dla biologów. D. Wrzosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Analiza matematyczna w zadaniach. Część I. W. Krysicki, L. Włodarski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999.

2. Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych. F. Leja, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 (wybrane fragmenty).

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza:

- Student zna i rozumie prawa matematyczne leżące u podstaw złożonych procesów biologicznych oraz funkcjonowania przyrody i środowiska: KP6_WG4

- Student zna i rozumie podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych procesów przyrodniczych: KP6_WG11

Umiejętności:

- Student potrafi właściwie dobrać i zastosować różnorodne metody laboratoryjne i terenowe, także w warunkach nie w pełni przewidywalnych, w celu wykonania prostych badań biologicznych, prowadzić dokumentację badań i wnioskowanie: KP6_UW4

- Student potrafi posługiwać się odpowiednio dobranymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu analizy danych dotyczących doświadczeń i zjawisk przyrodniczych: KP6_UW5

- Student potrafi pracować w zespole realizując zadania i rozwiązując problemy, także o charakterze interdyscyplinarnym: KP6_UO2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę w postaci testu pisemnego, obejmujące wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Warunkiem dopuszczenia do tego zaliczenia jest pozytywna ocena z zaliczenia laboratorium.

Laboratorium: pisemne kolokwia zaliczeniowe na ocenę.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) ocenianie odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jadwiszczak
Prowadzący grup: Paweł Brzęk, Piotr Jadwiszczak, Ewa Olchowik-Grabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jadwiszczak
Prowadzący grup: Paweł Brzęk, Piotr Jadwiszczak, Ewa Olchowik-Grabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)