Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2BOG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia ogólna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r.I st. Biologii - semestr zimowy
II rok I stopień - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia dla biologów 320-BS1-1CHB
Fizyka z elementami biofizyki 320-BS1-1FEB
Struktura i funkcje komórek 320-BS1-1SFK

Założenia (opisowo):

Student przed przystąpieniem do przedmiotu Biochemia Ogólna powinien spełniać efekty uczenia się zakładane dla Chemii dla Biologów, Struktury i Funkcji Komórek, Fizyki z Elementami Biofizyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Biochemia Ogólna ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach różnych organizmów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Wskazać współistnienie i połączenia różnych szlaków biochemicznych jak też możliwości regulacji podstawowych parametrów fizjologicznych organizmu na poziomie aktywacji i inhibicji kluczowych enzymów najistotniejszych szlaków metabolicznych. Podczas laboratoriów studenci uzyskują podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium i poznają zasadnicze narzędzia, sprzęt i metody stosowane w biochemii.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok/ I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości ze Struktur i funkcji komórek

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 30 godz., laboratorium - 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 78 godz., w tym

1. udział w wykładach 30 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych 45 godz.

3. udział w konsultacjach / zaliczeniach / egzaminie 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć / zaliczeń / egzaminów) 47 godz.

Wykład:

W trakcie wykładu student uzyskuje teoretyczną wiedzę z zakresu budowy i przemian aminokwasów, białek, węglowodanów, lipidów,

nukleotydów i kwasów nukleinowych i podstawowych cykli i szlaków biochemicznych zachodzących w komórkach.

Laboratoria:

W trakcie laboratoriów student nabywa praktycznych umiejętności używania podstawowego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach

biochemicznych. Opanowuje szereg metod dotyczących charakterystyki budowy i przemian związków biochemicznych. Wykonuje

podstawowe obliczenia podsumowujące uzyskane dane eksperymentalne. Poznaje procedury zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy

w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hames B.D. Hooper N. – Biochemia krótkie wykłady. PWN, W-wa, 2021

2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, W-wa, 2019

3. Kączkowski J. – Podstawy biochemii wyd. 15. WNT i Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa, 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Minakowski W. – Biochemia kręgowców. PWN, W-wa, 2007

2. Bańkowski E. - Biochemia podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich” wyd. II, MedPharm Polska, Wrocław 2014

3. Nelson D.L., Cox M.M. - Lehninger principles of biochemistry, New York : W. H. Freeman and Company ; Basingstoke: Macmillan Higher Education, 2017

4. Koolman J., Rohm K.-H. – Biochemia. PZWL, W-wa, 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii (KA6_WG3).

2. Student zna i rozumie podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące postawą procesów biologicznych (KA6_WG8).

3. Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony własności intelektualnej (KA6_WG9).

Umiejętności:

4. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1).

5. Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych szlaków biochemicznych w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych (KA6_UW3).

6. Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu analizy danych dotyczących doświadczeń i zjawisk (KA6_UW5).

Kompetencje społeczne:

7. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu (KA6_KR3).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin pisemny (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów)

laboratoria - dwa sprawdziany testowe, sprawdzian praktyczny z umiejętności

posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, sprawdzian z umiejętności pisania wzorów

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Chmur, Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot Biochemia Ogólna ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach różnych organizmów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Wskazać współistnienie i połączenia różnych szlaków biochemicznych jak też możliwości regulacji podstawowych parametrów fizjologicznych organizmu na poziomie aktywacji i inhibicji kluczowych enzymów najistotniejszych szlaków metabolicznych. Podczas laboratoriów studenci uzyskują podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium i poznają zasadnicze narzędzia, sprzęt i metody stosowane w biochemii.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok/ I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości ze Struktur i funkcji komórek

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 30 godz., laboratorium - 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 78 godz., w tym

1. udział w wykładach 30 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych 45 godz.

3. udział w konsultacjach / zaliczeniach / egzaminie 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć / zaliczeń / egzaminów) 47 godz.

Wykład:

W trakcie wykładu student uzyskuje teoretyczną wiedzę z zakresu budowy i przemian aminokwasów, białek, węglowodanów, lipidów,

nukleotydów i kwasów nukleinowych i podstawowych cykli i szlaków biochemicznych zachodzących w komórkach.

Laboratoria:

W trakcie laboratoriów student nabywa praktycznych umiejętności używania podstawowego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach

biochemicznych. Opanowuje szereg metod dotyczących charakterystyki budowy i przemian związków biochemicznych. Wykonuje

podstawowe obliczenia podsumowujące uzyskane dane eksperymentalne. Poznaje procedury zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy

w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hames B.D. Hooper N. – Biochemia krótkie wykłady. PWN, W-wa, 2021

2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, W-wa, 2019

3. Kączkowski J. – Podstawy biochemii wyd. 15. WNT i Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa, 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Minakowski W. – Biochemia kręgowców. PWN, W-wa, 2007

2. Bańkowski E. - Biochemia podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich” wyd. II, MedPharm Polska, Wrocław 2014

3. Nelson D.L., Cox M.M. - Lehninger principles of biochemistry, New York : W. H. Freeman and Company ; Basingstoke: Macmillan Higher Education, 2017

4. Koolman J., Rohm K.-H. – Biochemia. PZWL, W-wa, 2005

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Magdalena Chmur, Magdalena Czerniecka, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot Biochemia Ogólna ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach różnych organizmów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Wskazać współistnienie i połączenia różnych szlaków biochemicznych jak też możliwości regulacji podstawowych parametrów fizjologicznych organizmu na poziomie aktywacji i inhibicji kluczowych enzymów najistotniejszych szlaków metabolicznych. Podczas laboratoriów studenci uzyskują podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium i poznają zasadnicze narzędzia, sprzęt i metody stosowane w biochemii.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok/ I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości ze Struktur i funkcji komórek

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 30 godz., laboratorium - 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 78 godz., w tym

1. udział w wykładach 30 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych 45 godz.

3. udział w konsultacjach / zaliczeniach / egzaminie 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć / zaliczeń / egzaminów) 47 godz.

Wykład:

W trakcie wykładu student uzyskuje teoretyczną wiedzę z zakresu budowy i przemian aminokwasów, białek, węglowodanów, lipidów,

nukleotydów i kwasów nukleinowych i podstawowych cykli i szlaków biochemicznych zachodzących w komórkach.

Laboratoria:

W trakcie laboratoriów student nabywa praktycznych umiejętności używania podstawowego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach

biochemicznych. Opanowuje szereg metod dotyczących charakterystyki budowy i przemian związków biochemicznych. Wykonuje

podstawowe obliczenia podsumowujące uzyskane dane eksperymentalne. Poznaje procedury zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy

w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hames B.D. Hooper N. – Biochemia krótkie wykłady. PWN, W-wa, 2021

2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, W-wa, 2019

3. Kączkowski J. – Podstawy biochemii wyd. 15. WNT i Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa, 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Minakowski W. – Biochemia kręgowców. PWN, W-wa, 2007

2. Bańkowski E. - Biochemia podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich” wyd. II, MedPharm Polska, Wrocław 2014

3. Nelson D.L., Cox M.M. - Lehninger principles of biochemistry, New York : W. H. Freeman and Company ; Basingstoke: Macmillan Higher Education, 2017

4. Koolman J., Rohm K.-H. – Biochemia. PZWL, W-wa, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.