Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2EKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Znajomość biologii na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaprezentować słuchaczom świat organizmów żywych (biosferę) jako efekt działania doboru naturalnego, powstały w specyficznych warunkach jakie istnieją na Ziemi. Zmiany funkcjonowania biosfery, ekosystemów czy populacji są efektem doboru preferującego maksymalizację dostosowania, rozumianego jako liczba genów przekazywanych przez osobniki następnym pokoleniom.

Pełny opis:

Wykład: Zajęcia poruszają zagadnienia funkcjonowania biosfery i warunków, które umożliwiły powstanie życia na Ziemi; Metabolizmu biosfery, oraz relacji osobnik-środowisko na poziomie ekosystemalnym, populacyjnym i osobniczym.

Laboratoria: modelowanie procesów wewnatrz- i międzypopulacyjnych. różnorodność gatunkowa (podstawy makroekologii), osobnik w środowisku

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /III semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów działania doboru naturalnego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 22 godz. laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, samodzielna praca w ramach laboratoriów , modelowanie, konsultacje, dyskusja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 22 godz.; udział w laboratorium: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 16,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 6,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 58,5 godz. (2,3 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 53 godz. (2,1 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

Weiner J. Życie i Ewolucja biosfery, WN PWN Warszawa 2019

CJ Krebs Ekologia WN PWN Warszawa 2011

Ćwiczenia z ekologii : podręcznik dla studentów biologii ogólnej i biologii środowiskowej 1987 red. Andrzej Górecki, Jan Kozłowski, Marek Gębczyński

Uzupełniająca

JR Krebs NB Davies 2014 Wprowadzenie do ekologii behawioralnej WN PWN

Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. WN PWN

Harborne JB 1997 Ekologia biochemiczna WN PWN

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA6_WG5 zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony zasobów przyrodniczych

Student potrafi:

KA6_UW1 wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację

KA6_UW4 identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione

Student potrafi:

KA6_KO4 bycia przedsiębiorczym na rzecz środowiska społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład egzamin pisemny

Laboratoria: Sprawdziany pisemne, samodzielna praca na zajęciach.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami

zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”)

do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia

Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) zaliczenie

odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gębczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gębczyński, Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski, Julita Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.