Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia - zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2EKOII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia - zajęcia terenowe
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przeprowadzenie w terenie prostych obserwacji biologicznych lub eksperymentów terenowych. Studenci w oparciu o wiedzę z wykładów i zajęć laboratoryjnych z "Podstaw biologii" stawiają hipotezy badawcze, a następnie planują prace terenowe, zbierają dane do analizy i wyciągają wnioski z przeprowadzonych badań. Opracowane wyniki przedstawiają w formie posteru naukowego.

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na terenie Stacji Terenowej UwB w Gugnach i prowadzone są na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w terenie. Głównie obserwacje biologiczne i proste eksperymenty terenowe. Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii populacyjnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: zajęcia terenowe 32 godz.

Metody dydaktyczne: samodzielna praca w ramach laboratoriów , modelowanie, konsultacje, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w zajęciach poza wykładowych 32 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 14 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 36 godz. (1,4 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 50

godz. (2 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

"Ćwiczenia z Ekologii" red. A. Górecki, M. Gębczyński , J. Kozłowski. Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Warszawa 1983;

Weiner J. "Życie i Ewolucja biosfery", WN PWN Warszawa 2019;

CJ Krebs "Ekologia" WN PWN Warszawa 2011;

Uzupełniająca:

Begon M., Mortimer M., Thompson D.J., "Ekologia populacji : studium porównawcze zwierząt i roślin". WN PWN Warszawa 1999;

A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee, "Ekologia", WN PWN Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

1. Student w oparciu o swoją wiedzę formułuje hipotezy badawcze (KA6_WG5);

2. Student dobiera odpowiednią metodykę i eksperymenty badawcze do zweryfikowania postawionych wcześniej hipotez (KA6_UW1)

3. Student planuje sposób zapisywania zebranych danych w arkuszach kalkulacyjnych w celu ich późniejszego opracowania (KA6_UW1)

4. Student przeprowadza obserwacje ekologiczne i eksperymenty w celu zweryfikowania hipotez (KA6_UW2);

5. Student prowadzi obserwacje biologiczne na wybranych wcześniej gatunkach roślin lub zwierząt (KA6_UW4),

6. W oparciu o klucze do oznaczania gatunków rozpoznaje zaobserwowane lub odłowione gatunki (KA6_UW4);

7. Student jest gotowy do bycia przedsiębiorczym na rzecz środowiska społecznego (KA6_KO4)

Sposoby weryfikacji:

KA6_WG6, UW1, UW2, UW4, KO4 - Prezentacja wyników badań zrealizowanego projektu naukowego w formie posteru

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna w formie posteru naukowego. Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w $23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski, Adam Zbyryt
Prowadzący grup: Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski, Adam Zbyryt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Studenci w trakcie zajęć w terenie przeprowadzają mini projekt badawczy zaczynając od wyznaczenia celu badań i postawienia hipotez badawczych, które następnie starają się zweryfikować.

Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują i wyciągają wnioski.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Literatura:

Ćwiczenia z Ekologii red Górecki, Gębczyński , Kozłowski

Podstawowa:

Ćwiczenia z Ekologii red A. Górecki, M. Gębczyński , j. Kozłowski. Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku

Weiner J. Życie i Ewolucja biosfery, WN PWN Warszawa 2019

CJ Krebs Ekologia WN PWN Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.