Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2FZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu fizjologii zwierząt.

Podczas realizacji przedmiotu student poznaje procesy fizjologiczne, ich regulację oraz powiązania umożliwiające zachowanie homeostazy w organizmie, a także przystosowanie organizmów zwierzęcych do środowisk ich życia. Przedmiot umożliwia poznanie głównych parametrów fizjologicznych jako wskaźników zdrowia człowieka i zwierząt, rozwija umiejętność stosowania różnych metod w badaniach procesów fizjologicznych oraz interpretacji wyników.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia / semestr zimowy

Wymagania wstępne: Student powinien mieć zaliczone przedmioty: Biologia komórki, Zoologia

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć :

Wykład – 30 godz.; Laboratorium – 45 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 150 godz. w tym:

udział w wykładach: 30 godz.;

udział w zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 66 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 84 godz., 3,4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 godz., 4,8 pkt ECTS

Wykład ma za zadanie przybliżyć takie zagadnienia jak: fizjologia układu nerwowego, mechanizm skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego i gładkiego, sygnalizację hormonalną, fizjologię serca i układu krążenia, krwiotworzenie i funkcje komórek krwi, fizjologię oddychania i układu pokarmowego oraz fizjologię układu wydalniczego.

Laboratoria poświęcone są pobudliwości komórek nerwowych i mięśniowych, krążeniu płynów ustrojowych i analizie chemicznej tych płynów, wyznaczeniu pojemności oddechowej i życiowej puc, fizjologii trawienia i termoregulacji, regulacji hormonalnej oraz fizjologii wydalania.

Literatura:

1.Krzymowski T., Przała J. (red). 2005. Fizjologia zwierząt. PWRiL, Warszawa

2.Włostowski T. 2006. Wykłady z fizjologii zwierząt.

(http://biol-chem.uwb.edu.pl/IP/POL/BIOLOGIA/dyd/wykladTW.pdf).

3.Traczyk W. Z., Trzebski A. (red.) 2004. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej PZWL, Warszawa.

4. Ganong W. 1994. Fizjologia. Podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL, Warszawa

5. Schmidt-Nielsen K. 1992. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska, PWN, Warszawa.

6. Kawiak J., Mirecka J., Olszewska M., Warchoł J. (red.) 1995. Podstawy cytofizjologii, PWN, Warszawa.

7. Stryer L. 1997. Biochemia, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje mechanizmy procesów fizjologicznych organizmu zwierząt i posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym.: KA6_WG1, KA6_WG3, KA6_WG7

2. Student wskazuje przykłady integracji procesów fizjologicznych i nabiera praktycznej umiejętności stosowania elementarnych technik wykorzystywanych w fizjologii.: KA6_UW1, KA6_UW3

3. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych.: KA6_KK1, KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (laboratorium) i pisemnego egzaminu (wykład). Wymagana jest ocena pozytywna.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.12.2014 r. w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Włostowski
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Sebastian Maciak, Tadeusz Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.