Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunologia diagnostyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2IMD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Immunologia diagnostyczna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Immunologia 0200-BS1-2IMM

Założenia (lista przedmiotów):

Immunologia 0200-BS1-2IMM

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe techniki pomiaru aktywności mechanizmów odporności człowieka, jak również zapoznanie go z najnowocześniejszymi metodami stosowanymi w diagnostyce i badaniach naukowych. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje podstawowe zasady wykonania testów, w praktyce stosuje protokoły pomiarów. Przedmiot umożliwia studentom ocenę prawidłowości funkcjonowania mechanizmów obronnych, wyjaśnianie odstępstw od tych prawidłowości i tłumaczenie przyczyn ich dysfunkcji. Realizacja przedmiotu poszerza wiedzę studentów dotyczącą możliwości zastosowań technik immunologicznych opierających się na reakcji antygen-przeciwciało w wielu aspektach życia człowieka we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (blok Mikrobiologia z biotechnologią)

Dziedzina i dyscyplina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: studia I stopnia, II rok, semestr 4 (letni)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiadomości z zakresu budowy, organizacji i podstawowych zasad funkcjonowania układu odpornościowego.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń podczas zajęć laboratoryjnych według instrukcji prowadzącego, analiza wyników i formułowanie wniosków z doświadczeń.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

ogólny nakład pracy studenta - 50,0 godz., w tym

udział w wykładach - 15 godz.

udział w zajęciach laboratoryjnych - 30 godz.

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 0,6 godz.

udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach - 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50,6 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 35,0 godz., 1,4 pkt. ECTS

Wykład ma za zadanie poszerzyć wiedzę studentów o najnowocześniejszych metodach stosowanych w diagnostyce mechanizmów odporności, w tym także służących wskazywaniu odstępstw od prawidłowości w funkcjonowaniu układu obronnego. Celem wykładu jest także wskazanie działań mających charakter immunoregulacyjny, do których zaliczany jest między innymi program szczepień ochronnych czy styl życia (np. stosowane diety).

Laboratoria służą nabyciu praktycznych umiejętności w planowaniu i wykonywaniu wybranych metod diagnostycznych służących ocenie odporności niespecyficznej i specyficznej (komórkowej lub humoralnej).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. 2017. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Roitt I., Brostoff J., Male D. 2000. Immunologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa & Wydawnictwo Medyczne Słotwiński. Brema.

Literatura uzupełniająca:

1. Ptak W., Ptak M., Szczepanik M. 2010. Podstawy immunologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.

2. Playfair J.H.L., Chain B.M.2005. Immunologia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.

3. Litwin J.A., Gajda M. 2011. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

4. Zabel M. [red.] 1999. Immunocytochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

5. Kandefer-Szerszeń M., Zdzisińska B. [red.] 2013. Ćwiczenia z immunologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.

5. Izdebska-Szymona K. 1990. Ćwiczenia z immunologii: skrypt dla studentów biologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

6. Gościcka T. [red.] 1979. Ćwiczenia z immunologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student zna procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych (KA6_WG3)

2. student wskazuje podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych i biochemicznych, w tym także metody służące badaniom prowadzonym na poziomie molekularnym (KA6_WG7)

Umiejętności:

3. student potrafi samodzielnie odnajdywać materiały źródłowe służące uzupełnieniu wiedzy (KA6_UU12)

4. student potrafi analizować zdobyte informacje i dokonywać wyboru właściwych materiałów służących podnoszeniu jego kwalifikacji (KA6_UU12)

Kompetencje społeczne:

5. student jest świadom odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od powierzonego zadanie/zajmowanego stanowiska (KA6_KR6)

6. student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o utrwalenie tradycji wykonywanego zawodu (KA6_KR6).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę (pytania typu zamkniętego). Warunkiem podejścia do zaliczenia wykładów jest pozytywna ocena z laboratorium.

Laboratorium: zaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną (test obejmujący zarówno zadania typu otwartego, jak i zamkniętego).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych są zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Książek
Prowadzący grup: Sylwia Buczyńska, Aneta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)